Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Vedenie FCHPT STU sa aj tento rok stretlo pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva
s najlepšími študentmi fakulty, aby ocenilo ich aktívnu činnosť. Stretnutie sa uskutočnilo
21.11.2017.

Pani prodekanka, doc. Bakošová, na úvod privítala študentov a absolventov doktorandského
štúdia, ktorí dosiahli vynikajúce výsledky v štúdiu, vedeckovýskumnej činnosti, športe
a činnosti v prospech fakulty v akademickom roku 2016/2017.
Pán dekan, prof. Šajbidor, vo svojom príhovore uviedol, že sa rád stretáva s vynikajúcimi
reprezentantmi fakulty, ktorí pre ňu robia viac ako ostatní. Títo študenti sú vyslancami fakulty
vo všetkých oblastiach spoločenského života a šíria jej dobré meno. Má to veľký význam
najmä v období, kedy chémii kazia dobré meno rôzne kauzy, napriek tomu že jej pozitívny
vplyv vidno všade okolo nás. Zaželal študentov aby úspešne pokračovali v kariére, ktorú tak
dobre začali na našej fakulte.

Po príhovore pani prodekanka, doc. Bakošová, predstavila študentov, ktorí získali cenu
dekana a pochvalné uznania dekana FCHPT.
Cenu dekana za vynikajúce plnenie študijných povinností počas doktorandského štúdia získali
traja absolventi – Ing. Martina Beránková, PhD., Ing. Martin Klaučo, PhD. a Ing. Peter
Poliak, PhD.

Pochvalné uznanie dekana za mimoriadne plnenie študijných povinností v prvom a druhom
stupni štúdia bolo udelené Dominike Jedinej, Patrikovi Furdovi, Bc. Ivane Kušnierovej, Bc.
Monike Šokyovej, Bc. Kristíne Šimoničovej, Bc. Zuzane Rosenbergovej, Bc. Kristiánovi
Hanusovi, Bc. Dárii Nitrayovej, Bc. Dominike Kuráňovej a Ing. Miriam Šimunkovej, pričom
u viacerých z nich bola ocenená aj významná činnosť v prospech fakulty, úspešná
reprezentácia fakulty v športe, či úspešná účasť v odborných súťažiach.
Pochvalný uznaním dekana za mimoriadny výsledok v oblasti výskumu boli ocenení Ing.
Veronika Majová, Ing. Ivan Červeňanský a Ing. Kristína Poláčeková Cinková, ako autori
viacerých publikácií kategórie „A“.

Pochvalné uznanie dekana za reprezentáciu fakulty v športe prevzali členovia florbalového
družstva, Bc. Peter Sámel, Bc. Milan Piroš, Bc. Michal Šašura, Samuel Hrstka a Bc. Jakub
Trnovský, ktorí obsadili prvé miesto na Majstrovstvách STU s tejto disciplíne. Ocenená bola
aj Bc. Edita Bogárová, ktorá bola prvá na Majstrovstvách STU v plávaní.
Pochvalné uznanie dekana za významnú činnosť konanú v prospech fakulty si prevzali Bc.
Filip Pančík, Bc. Dávid Packa, Bc. Michaela Matejová, Bc. Veronika Borovjaková, Bc. Filip
Hajdu a Ing. Ján Janošovský.

Diskusia, ktorá nasledovala po slávnostnom prípitku bola napriek rozpačitému štartu bohatá
a dotýkala sa aktuálnych tém štúdia, propagácie fakulty či uplatnenia absolventov. Veľká časť
diskusie bola venovaná angličtine, s ktorou by sa študenti chceli stretať nielen v rámci výučby
cudzích jazykov, ale aj na odborných prednáškach, či cvičeniach. Pozitívne ohlasy boli na
akciu CHEMDAY, ktorá sa ako aktivita študentov konala 14.11.2017 a umožnila priamy
kontakt študentov aj pracovníkov fakulty so zástupcami slovenských firiem. Diskutovaná bola
aj téma motivácie vynikajúcich študentov k výberu akademickej dráhy po ukončení štúdia. Je
zrejmé, že platovým podmienkam, ktoré týmto študentom ponúkajú firmy nemôže
vysokoškolská pôda konkurovať. Aj to je však pozitívna správa, že je o našich študentov
v praxi záujem a získanie dobrého pracovníka vedia firmy ohodnotiť. V každom prípade
najlepší študenti, ktorí získali ocenenie majú k takémuto zamestnaniu o krok bližšie ako
ostatní ich spolužiaci.

Želáme oceneným študentom veľa úspechov v ich ďalšom štúdiu a absolventom zdar v ich
profesijnom i osobnom živote.

Miroslav Hutňan
Foto: Roman Hergovits