Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

V súvislosti s udeľovaním cien a prémií za vedeckú a odbornú literatúru bolo

doc. Ing. Ľubomírovi Švorcovi, PhD.

udelené ocenenie v kategórii

Prémia za trojročný vedecký ohlas za roky 2015 - 2017

Ocenenie udeľuje výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu SR. Doc. Švorc patrí dlhodobo pri jeho mladom veku (35 rokov) k mimoriadne aktívnym pracovníkom na Ústave analytickej chémie FCHPT STU v Bratislave v oblasti vedecko-výskumnej činnosti a to ako rozsahom metodického záberu tak aj počtom a kvalitou dosiahnutých výsledkov. Jeho vedecká práca je orientovaná na vývoj pokročilých elektroanalytických metód a postupov pre stanovenie stopových koncentrácií liečiv, potravinárskych aditív a environmentálnych zložiek v rôznych matriciach za využitia nových a perspektívnych elektródových materiálov. Jeho celkovú vedeckú aktivitu dokumentuje vyše 100 vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisoch, na ktoré je evidovaných spolu 900 SCI citácií (H-index 18, databáza SCOPUS). Doc. Švorc získal doteraz niekoľko významných ocenení (Cena firmy Metrohm Česká Republika 2013, Vedec roka SR v kategórii Mladá osobnosť vedy 2014, Najlepšia publikácia STU 2016). Ocenenie Literárnym fondom SR mu bolo udelené za roky 2015 - 2017, počas ktorých bol doc. Švorc autorom a spoluautorom vyše 30 zahraničných karentovaných publikácií a za toto obdobie sa jeho vedecké práce citovali viac ako 500-krát (databáza SCOPUS a WoS, bez autocitácií).

K úspechu srdečne blahoželáme!

Literárny fond Slovenskej Republiky udelil

doc. Ing. Michalovi Kvasnicovi, PhD.

v kategórii technické vedy a geovedy

Prémiu za výnimočný vedecký ohlas na jedno dielo

Doc. Kvasnica napriek relatívne mladému veku (41 rokov) patrí dlhodobo k najcitovanejším autorom vo vednej oblasti automatizácia na Slovensku. Dôkazom je fakt, že uvedenú prémiu získal už druhýkrát po sebe, pričom v roku 2017 získal naviac aj Prémiu za trojročný vedecký ohlas. Doc. Kvasnica patrí k najproduktívnejším pracovníkom Ústavu informatizácie, automatizácie a matematiky na FCHPT STU v Bratislave. Je autorom 21 karentovaných publikácií ako i jednej publikovanej a jednej akceptovanej knižnej monografie. Na jeho práce je v databázach SCOPUS a Web of Science evidovaných viac ako 1000 SCI citácií, v databáze Google Scholar viac ako 2600 citácií. Je hlavným autorom výpočtového nástroja Multi-Parametric Toolbox, ktorý v oblasti automatizácie predstavuje svetovú špičku a je využívaný nielen významnými univerzitami (MIT, Stanford, Imperial College, UCLA, atď), ale i mnohými nadnárodnými spoločnosťami (ABB, Ford, Mercedes, Mitsubishi, Tenneco). Uvedenú prémiu získal za článok “Multi-Parametric Toolbox 3.0” uverejnený na European Control Conference 2013.

K úspechu srdečne blahoželáme!