Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Predseda vedeckej rady FCHPT STU v zmysle § 4, ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, Radlinského 9, v miestnosti č. 154, 1.posch., blok "C" sa dňa

 

4. júna 2013 o 13.00 h

 

na zasadnutí vedeckej rady FCHPT STU uskutoční verejná inauguračná prednáška

 

doc. RNDr. Andreja  O R I Ň Á K A, PhD.,

 

docenta Ústavu chemických vied PF UPJŠ Košice na tému:

 

APLIKÁCIA MULTIFUNKČNÝCH NANOŠTRUKTÚROVANÝCH POVRCHOV V ANALYTICKEJ CHÉMII