Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

V kaviarni Cafe Academica na FCHPT STU sa 5.12.2019 o 13,00 konala zaujímavá akcia. Jednalo sa o odborný seminár a workshop, ktorého hlavný organizátor bolo Oddelenie dreva, celulózy a papiera v spolupráci s Ústavom chemického a environmentálneho inžinierstva a Ústavom informatizácie, automatizácie a matematiky, a ktorého cieľom bolo predstaviť vybrané možnosti uplatnenia študentov STU v priemyselných podnikoch. Ako už naznačuje nadpis, akcia bola zameraná na predstavenie konkrétneho podniku MONDI SCP, a.s., v kombinácii s predstavením technológií využívania obnoviteľných zdrojov. Zástupcami podniku MONDI SCP boli riaditeľka ľudských zdrojov, Ivana Keyzlarová, technický riaditeľ, Vladimír Krajči a pracovníčka oddelenia ľudských zdrojov Alena Podolcová. Pani riaditeľka Keyzlarová nás v úvode stretnutia „rozsadila“, pretože sa jej nepozdávalo, že na jednom konci kaviarne sedeli predstavitelia podniku a učitelia a na druhom konci študenti. Aby aj zasadací poriadok vyjadroval neformálnosť tohto stretnutia. A to bolo skutočnej neformálne. Pani riaditeľka začala tým, že neprišli prednášať o podniku, čo a koľko vyrába a podobne, ale radi by sa dozvedeli, čo očakávajú študenti od podniku pri nástupe do zamestnania. A tak sa predstavitelia MONDI SCP dozvedeli, že študenti od svojej práce očakávajú okrem profesionálneho naplnenia aj uspokojivé pracovné prostredie, možnosti na relax, či priestor pre stretnutie s priateľmi. Na druhej strane zamestnávateľ od absolventa očakáva flexibilitu a hlavne nové, rutinou nepoznačené pohľady na riešené témy. Ponúka zaujímavú, samostatnú prácu, možnosť celoživotného vzdelávania a perspektívu odborného rastu. Príkladom naplnenia perspektívy je aj pán riaditeľ Krajči, ktorý je absolventom FCHPT. Na otázku, čo sa očakáva od absolventa odpovedal pán riaditeľ lakonicky – aby sa nezranil. Dodal, že niekedy hľadajú človeka na určitú prácu, ale vedia aj pre určitého človeka nájsť vhodnú pozíciu. Dôležité je, aby mal absolvent snahu niečo sa naučiť, aj keď to nie vždy súvisí s jeho vyštudovaným odborom. Na ilustráciu pán riaditeľ uviedol niekoľko tém, ktorými sa zaoberá v súčasnosti (pravdaže okrem bezproblémového chodu podniku) – data mining, robotizácia (cobot – collaborative robot), autonómny autobus pre vnútro podnikovú prepravu , či hasiace technológie na hasenie elektrických zariadení. V podobnom neformálnom duchu sa niesla celá hodinka plodnej diskusie pri káve a malom občerstvení.

Po odbornej stránke sa študenti a ostatní prítomní dozvedeli viac na prednáške, ktorá nasledovala po diskusii v miestnosti CH16. Zúčastnili sa na nej predovšetkým študenti 2. ročníka ŠP CHEMAT. Témou boli konkrétne inovácie v priemyselnom podniku, zameranom na spracovanie obnoviteľných surovín celulózo-papierenskými technológiami. Pán riaditeľ Krajči predstavil zmeny v prístupe k hospodáreniu s odpadmi z výroby sulfátovej buničiny (celulózy). Namiesto spaľovania (iba energetického zhodnocovania) kalov sa technológia inovuje s cieľom získavania lignínu s výbornou kvalitou. Novým prístupom k vstupným surovinám je aj príprava spustenia nového papierenského stroja na výrobu produktov zo zberového papiera. Krokom vpred je aj spomínaná robotizácia, ktorá má viesť k zvýšeniu efektívnosti, bezpečnosti a ochrany životného prostredia. V následnej diskusii študenti veľmi intenzívne reagovali na prednesené tézy, zaujímali sa o konkrétne podmienky recyklácie, perspektívu papiera a produktov z papiera ako alternatívy k plastom. Zaujímali sa o možnosti práce na študentských a bakalárskych projektoch na spomínané témy.

Na záver pán riaditeľ pozval študentov, aby sa na vlastné oči prišli oboznámiť s MONDI SCP formou exkurzie alebo odbornej praxe a aby neváhali podniku ponúknuť svoj osobnostný potenciál.

  

  

 

Text: Miroslav Hutňan, Katarína Vizárová

Foto: Miroslav Hutňan