Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

V dňoch 12.- 13. marca 2014 sa v Kongresovom centre bratislavského hotela Tatra uskutočnila konferencia WPP PA 2014 za účasti viac ako 200 účastníkov z viacerých krajín. Ako už názov napovedá, samotné podujatie bolo zložené z dvoch na prvý pohľad samostatných konferencií, teda konferencie Wood, Pulp and Paper 2014 a konferencie Polygrafia Academica 2014, ktoré boli previazané spoločnou plenárnou sekciou, otvárajúcou prvý deň podujatia. Konferencia vytvorila v stredoeurópskom regióne vhodné podmienky na dôležité stretnutia odborníkov a organizácií, na prezentovanie nových trendov, náhľadov, vízií a inovácií v oblastiach prírodných a biokompatibilných materiálov, chemikálií a biopalív z obnoviteľných zdrojov.  Odborný program konferencie zahájili spoločné plenárne prednášky pozvaných hostí zo spoločností  The Confederation of European Paper Industries (CEPI), IKEA Industry/Swedspan a univerzít v Ljubljane, Prahe a Bratislave. Domáci aj zahraniční experti diskutovali o súčasnej a budúcej orientácii drevospracujúceho, celulózo-papierenského a polygrafického priemyslu na Slovensku, ktoré patria medzi najdôležitejšie odvetvia slovenského hospodárstva založeného na efektívnom a rozumnom využívaní obnoviteľných zdrojov surovín, materiálov a energie. V popoludňajšom bloku nasledovali rokovania v samostatných sekciách konferencií WPP 2014 a PA 2014.

Nosnou témou konferencie Wood, Pulp and Paper 2014 bolo predstavenie drevospracujúceho a celulózo-papierenského priemyslu popri jeho klasickom postavení aj ako zmysluplného odvetvia, schopného svojimi kapacitami a technológiami spracovávajúcimi obnoviteľné zdroje prispieť  k nahradeniu materiálov, chemikálií a palív v minulosti založených výlučne na fosílnych zdrojoch a tým prispieť k trvalo udržateľnému rozvoju spoločnosti. Hlavným cieľom konferencie bolo zamerať sa na úlohu drevospracujúceho priemyslu ako najväčšieho spracovateľa lignocelulózových rastlinných obnoviteľných surovinových zdrojov v procese surovinovej transformácie. V odbornom programe konferencie odzneli príspevky zamerané na súčasné a budúce technológie založené na komplexnom spracovaní rastlinných surovinových zdrojov a zvyšovaní ich efektivity. Boli načrtnuté aj vízie a trendy smerujúce z zlepšovaniu environmentálnej kvality procesov a produktov chemického spracovania rastlinných surovín, výroby buničín, papiera a obalov. Jedna z kľúčových prednášok bola tiež venovaná aj vzdelávaniu, vede a výskumu na univerzitách pre priemysel na báze obnoviteľných rastlinných surovín. V programe konferencie odznelo spolu 24 prednášok. Konferencie sa okrem domácich účastníkov aktívne zúčastnilo aj 9 zahraničných hostí z Belgicka, Švédska, Nemecka, Rakúska, Chorvátska, Poľska a Českej republiky.

Cieľom ôsmeho ročníka konferencie Polygrafia Academica 2014 bola výmena poznatkov o stave, aktuálnych problémoch, inovatívnych riešeniach a prognózach polygrafického priemyslu, obalového priemyslu a polygrafického školstva. Počas dvoch dní boli prezentované zaujímavé informácie o novinkách z oblasti materiálov, strojov, zariadení a nových technológií pre polygrafický a obalový priemysel, ako aj o výsledkoch výskumu akademických a iných polygraficky orientovaných pracovísk.

Štyri bloky prednášok boli venované rôznorodým témam: kvalite ink-jetovej tlače, ekologickým aspektom ofsetovej tlače, novým trendom v technológiách prípravy flexotlačových foriem, metódam hodnotenia kvality tlače, metodológii merania farebnosti. Veľmi rozsiahlou tematikou bola materiálová tlač, tlač chemických komponentov (solárne články, RFID…) s využitím ovrstvovacích techník a klasických i digitálnych tlačových techník, ktorej bolo venovaných až 6 prednášok. Medzinárodnej konferencie Polygrafia Academica 2014 sa zúčastnilo takmer 100 registrovaných účastníkov, z toho 12 zahraničných hostí bolo z Českej republiky a 8 z Chorvátska, Slovinska, Srbska, Poľska a USA.

Obidve konferencie doplnila spoločná postrová sekcia, v ktorej sa prezentovalo 31 postrov, z toho bolo 12 zahraničných príspevkov.

Večerná slávnostná recepcia, bola zorganizovaná okrem iného aj ako stretnutie absolventov, študentov a priateľov pri príležitosti 70. výročia vzdelávania v oblasti chemickej technológie dreva, celulózy a papiera a pri príležitosti 40. výročia vzdelávania v oblasti polygrafie na STU v Bratislave.  Popri účastníkoch konferencie na ňu boli pozvaní aj absolventi oboch študijných zameraní – Technológie dreva, celulózy a papiera i Polygrafie a fotochémie a tiež bývalí pedagogickí i technickí pracovníci jubilujúcich pracovísk. Recepcia poskytla spoločenskú príležitosť na neformálne priateľské stretnutia a rozhovory. Dobrá nálada, výdatne podporovaná živou folklórnou hudbou a skvelým vínom z domácej produkcie, ovládla domácich i zahraničných účastníkov, ktorí s priebehom konferencie, ako aj so samotnou organizáciou vyjadrili veľkú spokojnosť.

Sprievodným podujatím oboch konferencií bola vernisáž a vyhlásenie výsledkov 4. ročníka fotografickej súťaže Fotografia Academica 2014, určenej mladým talentovaným študentom stredných a vysokých škôl. Táto súťaž je podnetom pre mladých ľudí na aktívne využitie voľného času, na venovanie sa svojmu koníčku a prezentovanie tvorby, rozvíjanie talentu, konzultovanie svojej tvorby s profesionálnymi fotografmi a možno na vstup do sveta fotografického umenia, či budúcej profesionálnej orientácie. Konferencia WPP PA 2014 sa mohla okrem úsilia organizátorov uskutočniť aj vďaka štedrej podpore sponzorov (uvedených na stránkach konferencie http://konferencia.e-wpp.com ).


Otvorenie konferencie WPP PA 2014 dekanom FCHPT profesorom Jánom Šajbidorom Otvorenie plenárnej sekcie konferencií vedúcou ODCP Katarínou Vizárovou
Otvorenie konferencie Polygrafia Academica 2014 vedúcim OPAF Michalom Čeppanom Prednáška Veroniky Lovell, Sun Chemical Corporation, USA
Diskusia k prednáške, Petr Dzik, Vysoké učení technické v Brne Účastníci konferencie počas plenárnej prednášky
Účastníci konferencie počas prednášky