Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Dňa 26.2.2019 sa na FCHPT STU konala konferencia Fakultnej odborovej organizácie. Konferencia sa konala v znamení striedania na predsedníckej stoličke a niektorých postoch členov výboru FOO, vzhľadom na to, že v r. 2018 sa skončilo funkčné obdobie doterajšieho výboru.

Konferenciu viedol doc. Berkeš, nový predseda FOO, ktorý na úvod privítal hostí a delegátov konferencie a oboznámil prítomných s programom konferencie. Jeho hlavnými bodmi boli správa o činnosti výboru FOO za obdobie roka 2018, rámcový plán činnosti na r. 2019, správa o hospodárení výboru FOO za r. 2018 a návrh rozpočtu na r. 2019.

Správu o činnosti výboru za r. 2018 predniesla  doc. Reháková, ako bývalá predsedníčka FOO. Vo svojom vystúpení sa zamerala na ochranu práv zamestnancov, informovanosť o práci odborového zväzu, stav členskej základne, prácu v rámci Univerzitnej odborovej organizácie, vyjednávania ku Kolektívnej zmluve (KZ) STU a Špecifickému doplnku KZ FCHPT STU, spoluprácu s vedením fakulty, oblasť kultúry, športu, stravovania, bezpečnosti a ochrany pri práci a použitie sociálneho fondu.

Napriek každoročnému odchodu členov FOO do dôchodku (v r. 2018 to boli 3 členovia), FOO sa podarilo udržať/zvýšiť celkový počet členov. V uplynulom roku vstúpilo do odborovej organizácie 6 nových členov a do termínu konania konferencie ďalší dvaja. Percentuálne zastúpenie členov odborovej organizácie je na FCHPT približne 20 %, čo je spomedzi všetkých fakúlt STU naďalej najvyššie.

O rámcovom pláne činnosti a programových cieľoch na r. 2019 informoval doc. Berkeš. Za jednu z najdôležitejších úloh nasledujúceho obdobia považuje stabilizáciu a rast členskej základne. Výbor FOO sa neustále snaží angažovať do práce vo FOO najmä mladších zamestnancov, ktorým by mohol odovzdať štafetu, aby sa jednak na fakulte, ale aj na pôde celej univerzity podarilo udržať, a možno aj rozšíriť, zaujímavé benefity, ktoré sa členom výboru UOO podarilo vyjednať s vedením univerzity nad rámec KZ vyššieho stupňa. Sú to práve naši mladí kolegovia, ktorí sú poberateľmi rôznych príspevkov zo sociálneho fondu v zaujímavej výške (príspevok pri uzatvorení manželstva, narodení dieťaťa, pri kúpe resp. rekonštrukcii bytu, ...), ako aj iných výhod súvisiacich so starostlivosťou o malé deti. Vyzdvihol dôležitú úlohu odborovej organizácie pri ochrane práv všetkých zamestnancov. Uviedol, že bez vyjednávania predstaviteľov odborových organizácií na STU a tým aj na FCHPT by pre zamestnancov STU platili iba Zákonník práce a KZ vyššieho stupňa pre zamestnancov verejnej správy. Poukázal na niektoré benefity KZ STU, ktoré sú nad rámec týchto dokumentov. Ďalšie výhody, platné v rámci FCHPT, uvedené v Špecifickom doplnku FCHPT ku KZ STU, boli vyjednané zástupcami výboru FOO nielen pre členov odborov, ale profitujú z nich všetci zamestnanci našej fakulty. Zdôraznil, že možnosť kolektívneho vyjednávania je úzko spätá s organizovanosťou zamestnancov v odborovej organizácii, ktorá musí byť na určitej úrovni. Odborová organizácia je jediná oprávnená uzatvárať so zamestnávateľom kolektívnu zmluvu, v ktorej sú upravené výhodnejšie pracovné podmienky a zamestnanecké benefity.

Správu o hospodárení za rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019 predniesla hospodárka FOO Ing. Smrčková. Správnosť hospodárenia výboru osvedčila vo svojej správe revízna komisia.

Kompletné materiály ktoré boli prerokovávané na konferencii FOO nájdete TU

Miroslav Hutňan

Foto: Ladislav Staruch