Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

INTENSIVE SHORT COURSE: SLOVAK FOR FOREIGN STUDENTS

UNIVERSITY: Slovak University of Technology in Bratislava

FACULTY: Faculty of Chemical and Food Technology

DEPARTMENT: Department of Languages

COURSE UNIT TITLE: Slovak for Foreigners

MODE OF DELIVERY: 36 lessons /4x45 minute lessons per day/from 9. am to 12,30 p.m., online method

DURATION:  2 Sept 2021 to 14 Sept 2021

PRICE: 90 EUR

TARGET GROUP: first year foreign students studying in Slovak language at the Faculty of Chemical and Food Technology of the Slovak University of Technology

PREREQUISITES FOR REGISTRATION: none

ASSESSMENT METHODS: written and oral test

LEARNING OUTCOMES OF THE COURSE: The participants of the course acquire basic knowledge of the Slovak language, learn basic and most common phrases, pronunciation, Slovak alphabet and vocabulary to be able to manage real-life situations. The course is aimed at gaining and developing all language skills (reading, listening, writing and speaking) on A1 level. Additionally, the participants will be able to understand basic instructions necessary for their work in a chemical laboratory.

RECOMMENDED READING: Krížom krážom: Slovenčina A1. Bratislava: Univerzita Komenského, 2012. 187 p. ISBN 978-80-223-2441-0.

* The course materials will be provided by the lecturer

LECTURER: Mgr. Ľubica Hulajová, PhD.

The participants of the course acquire basic knowledge of the Slovak language, learn basic and most common phrases and vocabulary to be able to manage real life situations. The course is aimed at gaining and developing all language skills (reading, listening, writing and speaking) on A1 level. Additionally, the participants will be able to understand basic instructions necessary for their work in a chemical laboratory.

REGISTRATION: Please write an email to Mgr. Diana Blšťak, the secretary of the Department of Languages who will give you instructions concerning the course and the details of the payment at diana.blstak@stuba.sk


KRÁTKY INTENZÍVNY  JAZYKOVÝ KURZ: SLOVENSKÝ PRE ZAHRANIČNÝCH ŠTUDENTOV

UNIVERZITA: Slovenská technická univerzita v Bratislave

FAKULTA: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

ODDELENIE: Oddelenie jazykov

NÁZOV KURZU: Slovenčina pre cudzincov

POČET HODÍN : 36 hodín  /4x45 minútových vyučovacích hodín denne /od 9.00 do 12.30 hod. /

SPỘSOB VÝUČBY : online

TRVANIE: od 2. septembra 2021 do 14. septembra 2021

CENA: 90 EUR

CIEĽOVÁ SKUPINA: zahraniční študenti prvého ročníka študujúci na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v slovenskom jazyku

POŽIADAVKY NA ZÁPIS DO KURZU: žiadne

METÓDY HODNOTENIA: písomný a ústny test

VÝSLEDKY KURZU: Účastníci kurzu získajú základné znalosti zo slovenského jazyka, naučia sa  najbežnejšie  základné frázy, výslovnosť, slovenskú abecedu a slovnú zásobu, aby boli schopní zvládnuť situácie v reálnom živote. Kurz je zameraný na získanie a rozvoj všetkých jazykových znalostí (čítanie, počúvanie, písanie a rozprávanie) na úrovni A1. Účastníci budú okrem toho schopní porozumieť základným pokynom potrebným pre ich prácu v chemickom laboratóriu.

LITERATÚRA: Krížom krážom: Slovenčina A1. Bratislava: Univerzita Komenského, 2012. 187 s. ISBN 978-80-223-2441-0.   Materiály  ku  kurzu poskytne lektor

LEKTOR: Mgr. Ľubica Hulajová, PhD.

Účastníci kurzu získajú základné znalosti zo slovenského jazyka, osvoja si najbežnejšie  základné frázy a slovnú zásobu, aby dokázali zvládať situácie v reálnom živote. Kurz je zameraný na rozvoj všetkých jazykových znalostí (čítanie, počúvanie, písanie a rozprávanie) na úrovni A1. Účastníci budú okrem toho schopní porozumieť základným pokynom potrebným pre ich prácu v chemickom laboratóriu.

REGISTRÁCIA: Napíšte, prosím, email  Mgr. Diane Blšťak, sekretárke Katedry jazykov, ktorá vám poskytne pokyny týkajúce sa kurzu a podrobnosti o platbe na adresu: diana.blstak@stuba.sk