Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

V stredu, 11.11.2020 sa na našej fakulte konalo milé malé stretnutie, na ktorom si prítomní pripomenuli nedávne životné jubileum významnej osobnosti slovenskej potravinárskej praxe a výskumu – Ing. Júliusa Forsthoffera, PhD.

Ako prvý zablahoželal jubilantovi dekan FCHPT STU, prof. Gatial. Vo svojom pozdravnom príhovore zdôraznil najmä význam spolupráce Ing. Forsthoffera pri výchove našich študentov, realizácii akreditovaných kurzov a vo výskume.

Za Slovenskú chemickú spoločnosť (SCHS) a jej predsedníčku odovzdal oslávencovi pozdravný list a čestné uznanie za rozvoj chémie prof. Milata, čestný predseda SCHS. V pozdravnom liste pani predsedníčka ocenila najmä jeho vedeckú, pedagogickú, organizátorskú a popularizačnú prácu. Prof. Milata vyzdvihol aj jeho obdivuhodný entuziazmus.

Slovenská spoločnosť pre výživu a jej Potravinárska sekcia ocenila spoluprácu s Ing. Forsthofferom a jeho prínos pre rozvoj slovenského potravinárstva a liehovarníctva  Zlatou medailou. Oslávencovi ju odovzdal predseda  Potravinárskej sekcie Ing. Staruch.

Osobnosť Ing. Forsthoffera a jeho celoživotné aktivity predstavuje nasledovná zdravica.

Životná púť nestora slovenského liehovarníctva Júliusa Forsthoffera. začala  8. novembra 1935 v Brezne. V rodnom meste ukončil stredoškolské štúdium a tam sa rozhodol, že sa bude venovať chémii. Zapísal sa na Chemickú fakultu SVŠT, ktorú v odbore Kvasná chémia a technológia skončil s červeným diplomom v roku 1958 Jeho prvou pracovnou zastávkou bola droždiareň Kvasný priemysel Trenčín. Začiatky výroby kyseliny citrónovej sa spájajú s jeho pôsobením v liehovare v Leopoldove, kde ju neskôr ako technológ projektant staval a spúšťal do prevádzky. Od fermentačnej technológie na krátko odišiel, keď v Petrocheme Dubová riešil úlohy spojené s výrobou syntetických detergentov a s likvidáciou odpadov z rafinácie ropných produktov. V rokoch 1967-1969 svoje vzdelanie rozšíril inžinierskym štúdiom na Vysokej škole chemickotechnologickej v Prahe. Získané vedomosti a prax vo fermentačnej výrobe uplatnil na Kube, kde bol vyslaný ako expert v rokoch 1969-1971. Ďalšia časť jeho bohatého životopisu je spojená s náročnou funkciou technického riaditeľa GRT LIKO v Bratislave, kde bol zodpovedný za výstavbu a rekonštrukcie v závodoch, ktoré zabezpečovali podnikové riaditeľstvá kvasného, konzervárenského, škrobárskeho, mraziarskeho priemyslu, vrátane Výskumného ústavu LIKO a Ovocinárskeho štátneho majetku Stupava. Aj keď náročná manažérska práca riaditeľa vyžadovala veľa energie, našiel si čas aj na prehlbujúce ašpirantské (PhD.) štúdium, ktoré úspešne dokončil v roku 1977. Skúsenosti z fermentačných technológií uplatnil ako expert v Indii, Venezuele a Mexiku. Od roku 2004 je Ing Forsthoffer tajomníkom Združenia výrobcov liehu a liehovín na Slovensku a certifikovaným hodnotiteľom destilátov, technickým poradcom pre výrobu etanolu, ovocných destilátov, bioprísad do motorových palív vrátane biometánu i občasným lektorom pre poslucháčov Slovenskej technickej univerzity.

Univerzitné prostredie si váži, že svoje skúsenosti odovzdáva poslucháčom Strojníckej fakulty, Materiálovotechnologickej fakulty i materskej Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU. Univerzita by mala byť miestom kde sa formuje charakter a stretáva sa odbornosť a tvorivosť s humanitou. Vyžaduje osobnosti, ktorí mladým vštepujú skúsenosti prežitého. Ing. Forsthoffer je jedným z nich. Je uznávanou osobnosťou nielen v priemysle, ale môže byť príkladom aj pre nastupujúcu generáciu technickej inteligencie. Je nielen členom Slovenského Rádu rytierov destilátov, ale najmä nositeľom optimistickej životnej filozofie a múdrosti. Do ďalších rokov mu želáme veľa zdravia a rodinnú i pracovnú pohodu.

       

prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc.

Ing. Vladimír Žúbor, PhD.

 

Foto: Roman Hergovits