Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Radlinského 9, 812 37 Bratislava

 

 

O Z N Á M E N I E

O KONANÍ INAUGURAČNEJ PREDNÁŠKY

 

Predseda vedeckej rady FCHPT STU v zmysle § 4, ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, Radlinského 9, v miestnosti č. 154, 1.posch., blok "C" sa dňa

25. februára 2014 o 13:00 h

na zasadnutí vedeckej rady FCHPT STU uskutoční verejná inauguračná prednáška

doc. RNDr. Milana  M A Z Ú R A, DrSc.,

docenta Ústavu fyzikálnej chémie a chemickej fyziky FCHPT STU na tému:

MAGNETICKÁ REZONANČNÁ SPEKTROSKOPIA – VÝVOJ METODÍK A ICH APLIKÁCIE"