Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

V dňoch 16 – 18.9. 2013 sa v Bojnej na Ranči pod Babicou uskutočnil 7. ročník  konferencie pre mladých vedeckých pracovníkov Drobnicov memoriál. 

Organizátorom bola Slovenská spoločnosť pre biochémiu a molekulárnu biológiu v spolupráci s Ústavom biochémie, výživy a ochrany zdravia FCHPT STU, Ústavom molekulárnej fyziológie a genetiky SAV, ako aj s občianskym združením Veda a život.

Prof. Ing. Ľudovít Drobnica, DrSc. bol jednou z najvýznamnejších vedeckých osobností v oblasti biochémie a mikrobiológie. Za tridsať rokov svojej vedeckej činnosti sa venoval výskumu biologického účinku izotiokyanátov a iných SH-reagentov. Prof. Drobnica založil, rozvinul a vybudoval na Slovensku vedeckú školu, týkajúcu sa problematiky mechanizmu účinku prírodných a syntetických látok a vzťahov medzi ich štruktúrou a účinkom s ohľadom na farmaceuticko-medicínske, poľnohospodársko-potravinárske aspekty použitia v praxi. Ako výrazná vedecká osobnosť mal svoj vyhranený spôsob myslenia a argumentácie. V mnohých študentoch a ašpirantoch dokázal vzbudiť záujem o vedu a nasmerovať dané schopnosti. Väčšina absolventov a ľudí ktorí ho poznali z profesijného ale aj súkromného hľadiska na neho dodnes spomína ako na nezabudnuteľný vzor pracovitosti a ľudskosti.

 

Drobnicov memoriál je organizovaný ako súťaž mladých vedeckých pracovníkov o najlepšiu vedeckú prácu v odboroch biochémia a molekulárna biológia. Tradícia tohto vedeckého podujatia začala v roku 2001 v Smoleniciach a odvtedy sa pravidelne koná každé dva roky.

Na podujatí sa zúčastnilo 42 mladých vedeckých pracovníkov. Počas troch rokovacích dní účastníci prezentovali svoje vedecké výsledky v piatich sekciách. Sympózium otvoril plenárnou prednáškou Ing. Roman Hudec, PhD. z Ústavu biochémie, výživy a ochrany zdravia FCHPT STU. V jeho prednáške s názvom "Molekulárne prejavy Huntingtonovej choroby: od mitochondrií k endoplazmovému retikulu" prezentoval výsledky výskumu na, ktorom pracoval v rámci svojho postdoktorandského študijného pobytu v Japonsku a Taliansku.  V sekcii I. - Xenobiotiká a vzťahy medzi štruktúrou a účinkom látok odznelo 8 súťažných prednášok, v sekcii II. - Biochémia a biofyzika biologických membrán bolo prezentovaných 6 príspevkov. Sekcia III. -  Molekulárna, celulárna biológia a mikrobiológia  bola najzastúpenejšou, nakoľko v tejto sekcii súťažilo až 17 prednášajúcich. V sekcii IV. - Enzymológia a proteomika odznelo 6 prednášok. Posterová sekcia bola zastúpená 4 postermi.

Komisia pre hodnotenie súťaže mladých vedeckých pracovníkov rokovala v zložení: prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc. (predsedníčka komisie), RNDr. Imrich Barák, DrSc., doc. Ing. Albert Breier, DrSc., prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc., doc. MVDr. Juraj Koppel, DrSc., doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD., doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc., doc. RNDr. Peter Račay, CSc., Ing. Zdena Sulová, DrSc., doc. Ing. Ernest Šturdík, CSc.

Cenu Ľudovíta Drobnicu za rok 2013 získal  RNDr. Ivan Košík, PhD. z Virologického ústavu SAV za prácu Význam substitúcií K73, 78, 85R PB1F2 proteínu vírusu chrípky typu A pre jeho biologické vlastnosti. 2. miesto v súťaži o najlepšiu vedeckú prácu mladých vedeckých pracovníkov dostal M.Sc. Santosh Jadhav z Neuroimunologického ústavu SAV za prácu Tau protein as a  prepetrator of synaptic impairment. 3. miesto získal Ing. Tomáš Bertók z Chemického ústavu SAV za príspevok s názvom Príprava nanoštrukturovaných povrchov a ich využitie v medicínskej diagnostike proteínovych markerov chorôb. Cenu za biotechnológiu dostala Ing. Andrea Schenkmayerová, PhD. z Chemického ústavu SAV za prácu Mikrobiálny biosenzor na monitorovanie Baeyerovej-Villigerovej biooxidácie.

Komisia ďalej zverejnila a ocenila hodnotnými knižnými publikáciami ďalších piatich prednášajúcich, konkrétne Mgr. Luciu Lichvárovú (Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV), Mgr. Ľubomíra Borka (Ústav molekulárnej biológie SAV), Mgr. Katarínu Jaškovú (Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV), RNDr. Bronislavu Víchovú, PhD. (Parazitologický ústav SAV) a Mgr. Luciu Messingerovú (Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV). Komisia mala veľmi zložité rozhodovanie, nakoľko všetky prednášky, ktoré odzneli na sympóziu boli na mimoriadne vysokej úrovni.

Celé podujatie sa nieslo v duchu prof. Ľudovíta Drobnicu – náročnej a precíznej vedecko – výskumnej práce, ale zároveň v priateľskej atmosfére sprevádzanej mnohými úsmevnými situáciami.

Účastníci 7. Ročníka Drobnicovho memoriálu

Kvalita príspevkov bola na vysokej úrovni