Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

2. - 4. septembra 2021 na Chate Trubárka v Trenčíne sa konal 11. ročník Drobnicovho memoriálu, ktorý je venovaný prof. Drobnicovi a jeho odkazu – práca pre vedu a výchovu mladých vedeckých pracovníkov. Podujatie usporiadali Centrum biovied SAV a Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU pod záštitou Slovenskej spoločnosti pre biochémiu a molekulárnu biológiu. Úvod konferencie určenej mladým vedeckým pracovníkom patril RNDr. Dušanovi Žitňanovi, DrSc., predsedovi odbornej komisie, ktorý svojou plenárnou prednáškou previedol poslucháčov mimoriadne zaujímavými okamihmi zo života hmyzu, pričom prirovnanie ich správania k „nášmu ľudskému“ ukázalo, že v správaní sa až tak veľmi nelíšime ako by sa na prvý pohľad zdalo. Po plenárnej prednáške nasledovali prezentácie mladých vedcov, zväčša študentov doktorandského štúdia. Prednášky boli rozdelené do troch sekcií : I. Xenobiotiká a vzťahy medzi štruktúrou a účinkom látok; II. Molekulárna, celulárna biológia a mikrobiológia a III. Biotechnológia. Počas konferencie odznelo celkovo 30 študentských prednášok a okrem nich bolo prezentovaných 6 posterov. Prednášky pokrývali rôznorodé oblasti a diskusie k nim boli bohaté a otvorené. Práve to je jedným z odkazov prof. Drobnicu, dať dokopy šikovných odvážnych mladých ľudí,  zabrániť jednostrannému pohľadu na problematiku, ukázať možnosť spolupráce a vzájomného dopĺňania vedeckých oblastí. Už podľa tradície toto sympózium nie je len miestom získavania nových poznatkov z výskumnej práce kolegov, ale aj súťažou mladých vedeckých pracovníkov. V auditóriu teda nesmú chýbať členovia odbornej hodnotiacej komisie, ktorí podnecujú svojimi otázkami diskusiu o vedeckých problémoch a posmeľujú všetkých mladých účastníkov zapojiť sa do diskusie. Komisia 11. ročníka Drobnicovho memoriálu pracovala v zložení: RNDr. Dušan ŽITŇAN, DrSc. (predseda komisie); Mgr. Mária BALÁŽOVÁ, PhD.; RNDr. Imrich BARÁK, DrSc.; prof. Ing. Albert BREIER, DrSc.; doc. Ing. Boris LAKATOŠ, PhD.; doc. RNDr. Jan MALÍNSKÝ, PhD.; doc. Ing. Petra OLEJNÍKOVÁ, PhD.; prof. RNDr. Peter RAČAY, PhD.; doc. Ing. Martin REBROŠ, PhD.; doc. RNDr. Stanislav STUCHLÍK, CSc.; Ing. Zdena SULOVÁ, DrSc. Úloha komisie vôbec nebola ľahká, na sympóziu sa stretli talentovaní mladí vedci, a aj keď každý čo sa konferencie zúčastnil v určitom zmysle „vyhral“, no ocenení mohli byť z pohľadu komisie len Tí Najlepší. Komisia udelila 6 vecných knižných darov, 3 hlavné ceny a 1 špeciálnu cenu Ernesta Šturdíka za biotechnológiu. Ceny odovzdali predseda komisie Dušan Žitňan a zástupca Slovenskej spoločnosti pre biochémiu a molekulárnu biológiu Albert Breier. A čo bolo v tomto ročníku novinkou? Hlavná organizátorka Mária Balážová spolu s Borisom Lakatošom mohli vďaka sponzorom odovzdať aj Cenu publika dvom prednášajúcim, ktorí najviac zaujali svojich kolegov. Túto cenu získali Ján Víglaš za prednášku „Peptaiboly Trichoderma atroviride - produkcia a potenciálna biologická aktivita voči mikroorganizmom a nádorovým bunkám“ a Eva Kocianová s prednáškou „Potenciálna súvislosť medzi metabolickými preferenciami testikulárnych nádorových buniek a ich citlivosťou na cisplatinu".

Vecné knižné dary získali:

  • Miroslav Dolník (Prírodovedecká fakulta UK) s posterom: „Charakterizácia rekombinantnej bakteriálnej lignín peroxidázy“;
  • Vanda Klöcklerová (Zoologický ústav SAV) s prednáškou: „Identifikácia, expresia a funkcia peptidov príbuzných tachykinínu a ich receptorov u kliešťa Ixodes ricinus“;
  • Eduard Gondáš (Jesseniova lekárska fakulta UK) s prednáškou: „Katabolizmus leucínu – potenciálny zdroj acetyl-CoA pre nádory ľudského mozgu“;
  • Mária Brodňanová (Jesseniova lekárska fakulta UK) s prednáškou: „Ako môže deficit horčíka zasahovať do odpovede buniek na stres endoplazmatického retikula?“;
  • Ľuboš Janotka (Centrum biovied SAV) s prednáškou: „Zmeny apoptotických dráh v bunkovej línii MOLM-13 po indukcii rezistencie na hypometylačné činidlá“;
  • Ján Víglaš (Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU) s prednáškou: „Peptaiboly Trichoderma atroviride – produkcia a potenciálna biologická aktivita voči mikroorganizmom a nádorovým bunkám“.

Cenu Ernesta Šturdíka za Biotechnológiu získala:

  • Veronika Kazimírová (Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU) s prednáškou: „Rekombinantná produkcia a kaskádová aplikácia enzýmov lipoxygenázovej dráhy“.

Na stupienkoch víťazov sa umiestnili:

  1. miesto: Matej Medla (Zoologický ústav SAV) s prednáškou: „Charakterizácia myoinhibičného peptidu a jeho receptorov u kliešťa Ixodes ricinus“;
  2. miesto: Pavol Štefík (Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU) s prednáškou: „MoS2 nanokonjugáty špecificky interagujúce s CD33 receptormi buniek akútnej myeloidnej leukémie“

víťazkou 11. ročníka Drobnicovho memoriálu a držiteľkou ceny Ľudovíta Drobnicu  sa stala

  1. miesto Alexandra Piteľová (Centrum biovied SAV) s prednáškou: „Delécia génov homologickej rekombinácie je u S. pombe sprevádzaná rozsiahlou zmenou génovej expresie a celkovej štruktúry chromatínu“.

 

Všetkým oceneným blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšej vedeckej práci. Najkrajšími okamihmi sú pre mnohých práve neformálne časti odborného podujatia. Príjemné okamihy „coffe breakov“, spoločných posedení pri večeri či na „opekačke“ sa menia na neformálne priateľské stretnutia zotierajúce rozdiel medzi komisiou a účastníkmi. Tu sa všetci stávajú rovnocennými partnermi a môžu spolu diskutovať nie len o vedeckých problémoch, ale i nadväzovať nové priateľstvá a vzájomne sa inšpirovať. Tentoraz to nebolo inak a 11. ročník Drobnicovho memoriálu bola príjemná konferencia v uvoľnenej a priateľskej atmosfére, čo naplnilo odkaz prof. Drobnicu odovzdávaný ďalej jeho študentami, ktorí sú zároveň aj našimi učiteľmi.

Petra Olejníková

Ocenení na Drobnicovom memoriáli (zľava): Alexandra Piteľová; Pavol Štefík; Matej Medla; Miroslav Dolník; Vanda Klöcklerová; Eduard Gondáš; Mária Brodňanová; Ľuboš Janotka; Ján Víglaš; Veronika Kazimírová

 

Víťazka Drobnicovho memoriálu Alexandra Piteľová preberá cenu od predsedu poroty Dušana Žitňana.

 

 Spoločná fotografia účastníkov 11. ročníka Drobnicovho memoriálu