Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Milí študenti,

počas uplynulých dvoch týždňov vedenie STU a aj vedenie FCHPT STU pracovalo na nastavení podmienok ukončenia letného semestra, priebehu skúškového obdobia, ako aj pravidiel štátnych skúšok spojených s obhajobami záverečných prác všetkých stupňov štúdia tak, aby boli v súlade s novoprijatými legislatívnymi úpravami a zároveň reflektovali súčasný stav výučby na našej fakulte. Napriek tomu, že dianie v posledných dňoch na Slovensku dáva nádej na skorý návrat do zvyčajného pracovného i študijného života, v tejto chvíli nemáme inú možnosť, ako zotrvať pri dištančnej forme vzdelávania až do konca semestra a realizovať všetky skúšky i klasifikované zápočty dištančnou formou. Podobne je tomu tak aj pri ukončení bakalárskeho a inžinierskeho štúdia, ktoré sa uskutoční dištančne formou online obhajob záverečných prác. K spomínaným vzdelávacím aktivitám boli vydané metodické usmernenia, ktoré odporúčajú postupy a stanovujú termínové medzníky nastávajúceho obdobia a sú dostupné na https://www.fchpt.stuba.sk/sk/informacie-pre-studentov.html?page_id=284. Dôvodov pre toto rozhodnutie je viacero. Jedným z nich je potreba nastavenia podmienok blížiaceho sa skúškového obdobia rovnakých pre všetkých a počas celého tohto obdobia. Druhým dôvodom je fakt, že momentálne nie je možné zaručiť návrat študentov na ŠD v najbližších mesiacoch. Výnimku dostali študenti doktorandského stupňa, ktorých štúdium je silno zviazané s výskumom.

Dovolím si ešte pár krátkych komentárov týkajúcich sa skúškového obdobia, ktoré vyplývajú z Vašich otázok.

  • Výučba v letnom semestri bola predĺžená o 4 týždne preto, aby bol, z dôvodu nutnosti zmeniť spôsob vyučovania na dištančný, dostatok času na dobehnutie učiva aj touto formou a aby ste mali viac času na zvládnutie učiva čiastočným samoštúdiom.
  • Podľa harmonogramu skúškové obdobie začína 15.6. a trvá do 25.7.2020. Učitelia vypíšu termíny skúšok v AIS najneskôr  1.6.2020 v prípade, že sa skúška bude konať v riadnom termíne skúškového obdobia upraveného harmonogramu. V predmetoch, ktoré bežali súvisle aj po prerušení prezenčného vzdelávania, je umožnené vypisovanie predtermínov v čase od 18.5.2020 a ich dátum musí byť zverejnený min. 2 týždne pred jeho konaním. Termín takejto skúšky nesmie narušiť priebeh ostatných rozvrhových akcií dobiehajúceho semestra (učitelia majú o nich informácie v aplikácii e-rozvrh). K tejto možnosti sa pristúpilo v predmetoch, ktorých ukončenie nie je potrebné naťahovať na neskorší čas. Zároveň z týchto predmetov budú vypísané termíny aj v riadnom skúškovom období. Cieľom je, aby ste, pokiaľ to je možné, "vybavili" ľahšie skúšky skôr a mohli sa sústrediť na zvládnutie ťažších predmetov počas posunutého skúškového obdobia.
  • Pokiaľ by ste mali technické problémy ovplyvňujúce spôsoby dištančného skúšania, bezodkladne o nich informujte príslušného učiteľa alebo garanta predmetu.
  • Skúškové obdobie bolo síce o 1 týždeň skrátené (namiesto 7 je 6-týždňové), zároveň sa však predpokladá, že Vaša príprava počas semestra bola systematickejšia ako predtým a niektoré predmety ukončíte skôr. Celkovo bolo trvanie výučby v LS aj so skúškovým obdobím posunuté o 3 týždne.
  • Povinné termíny môžu byť učiteľmi vypísané, najmä v prípadoch hromadného testovania a musia byť nahlásené, aby nedochádzalo ku kolíziám alebo malému časovému odstupu medzi nimi. Povinný termín pre študenta znamená, že sa naň musí prihlásiť (alebo bude prihlásený vyučujúcim) v prípade, že ešte z daného predmetu neabsolvoval žiaden pokus o skúšku (zvyčajne u nás pred povinným termínom bývajú vypísané aj iné termíny).

Pre odovzdávanie záverečných prác a obhajoby spojené so štátnymi skúškami platia osobitné ustanovenia Metodického usmernenia k ŠS a ZP. Podrobnosti, prípadne nejasnosti komunikujte prosím so svojimi vedúcimi ZP a študijnými referentkami (odovzdávanie ZP, licenčných zmlúv, prihlasovanie na ŠS, možnosť tlače ZP pre vlastné účely a pod.).

Legislatívne zmeny spojené s pandémiou ochorenia COVID-19, konkrétne zmeny Študijného poriadku STU a FCHPT STU sa pripravujú (boli prerokované v Kolégiu rektora 4.5.2020 a musia byť schválené v AS STU) nielen v súvislosti s potrebnými zmenami v ukončení LS 2019/2020, ale aj so zmenami, ktoré ovplyvnia nasledujúci akademický rok.

  • Akademický rok na STU bude ukončený k 31.8.2020. Znamená to, že nie je možný neskorší posun v termínoch vykonania skúšok za ak. r. 2019/2020.
  • Výnimkou bude len predmet Odborná prax, ktorý je možné absolvovať aj počas septembra a ukončený musí byť do 30.9.2020. Modifikované podmienky absolvovania tohto predmetu ostávajú v platnosti (80 h praxe v podniku alebo laboratóriu FCHPT + 40 h dištančnej práce + prezentácia na oddelení).
  • Navrhované zmeny sa budú týkať podmienky kontroly štúdia pri zápise do ďalšieho ročníka. Tu sa pripravuje úprava počtu kreditov potrebných pre zápis a to z terajších 40 kr. na 30 kr. Chcela by som Vás však upozorniť, že jej cieľom nie je odkladanie vykonania skúšok, ale zohľadnenie negatívnych vplyvov dištančného vzdelávania. Mnohé z predmetov, aj keď nemajú oficiálnu podmienku nadväznosti, veľmi úzko spolu súvisia a vedomosti z väčšieho počtu prenášaných predmetov by Vám mohli chýbať v ďalšom štúdiu predmetov ZS. Preto Vám odporúčam snažiť sa o získanie maximálneho počtu kreditov dištančným štúdiom a následným skúšaním.
  • V prípade, že sa študent rozhodne, že niektorý z predmetov nechce absolvovať v LS 2019/2020, bude môcť požiadať o jeho zrušenie, čím mu bude umožnené zapísať si ho v príslušnom semestri nasledujúceho ak. roka bez penalizácie. Tu však tiež upozorňujem na potrebu zváženia takéhoto kroku, vzhľadom na počet kreditov a požadované nadväznosti.
  • Podrobnosti budú oznámené po definitívnom schválení Dodatku k Študijnému poriadku a budete o nich informovaní aj prostredníctvom študijných referentiek.

 

Verím, že keď sme sa dostali až do súčasnej fázy semestra, zvládneme aj jeho záver a skúškové obdobie. K tomu Vám všetkým prajem veľa sily, odhodlania i šťastia.

S pozdravom

 

Milena Reháková, prodekanka