Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Vychádzajúc z Príkazu rektora číslo 1/2020 Opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení na Slovenskej technickej univerzite Bratislave, vydaného 08. 03. 2020 a Dodatku č. 1 zo dňa 13.03.2020 a Dodatku č. 2 zo dňa 24.03.2020, dekan FCHPT vydáva usmernenie týkajúce sa pedagogického procesu na FCHPT v dňoch 27.03.2020 až do odvolania:

  • Prezenčná výučba, t. j. všetky výučbové akcie v priestoroch FCHPT vo všetkých stupňoch štúdia ostáva naďalej prerušená. Pedagogický proces bude prebiehať dištančnou formou vo všetkých predmetoch.
  • Študenti sú povinní zúčastňovať sa e-komunikácie - denne sledovať maily, upozornenia a oznamy v AIS, sledovať výzvy na online rozvrhové akcie a zúčastňovať sa ich. Učitelia boli vyzvaní na vytváranie online stretnutí prioritne v čase výučby stanovenej pôvodným rozvrhom.
  • Upravený harmonogram LS ak. r. 2019/2020 a nadväzujúce metodické usmernenie sú zverejnené v záložke Študenti – Štúdium. Ďalšie dokumenty týkajúce sa realizácie dištančného skúšania, odovzdávania ZP, vykonávania štátnych záverečných skúšok a obhajob ZP, aktualizácia výkonu odborných praxí a pod. sú v štádiu prípravy a postupne budú zverejňované. 
  • Vzhľadom na súčasnú situáciu je vysoko pravdepodobné, že LS ak. r. 2019/2020 bude ukončený dištančne, t. j. všetky predmety vrátane laboratórnych cvičení, klasifikované zápočty a skúšky, štátne skúšky a obhajoby ZP budú vykonané dištančne. Spôsob bude upresnený a závislý od nariadení Vlády SR, MŠVV SR a ďalších orgánov.
  • Jednotlivé pracoviská FCHPT STU (ústavy, oddelenia), vrátane Pedagogického oddelenia budú zabezpečované pracovníkmi v obmedzenom režime. Využívajte naďalej elektronickú formu komunikácie, v prípade nevyhnutnosti kontaktujte zodpovedné osoby telefonicky a dohodnite sa na ďalšom postupe.
  • Naďalej sú zrušené zahraničné i domáce cesty a prijímanie zahraničných pracovníkov a študentov na STU, zasadnutia akademických orgánov a všetky hromadné akcie.


prof. Ing. Anton Gatial, DrSc., dekan FCHPT STU