Prejsť na obsah
Dianie na FCHPTO Z N Á M E N I E

 O KONANÍ INAUGURAČNEJ PREDNÁŠKY

 

 

Predseda vedeckej rady FCHPT STU v zmysle § 4, ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, Radlinského 9, v miestnosti č. 154, 1.posch., blok "C" sa dňa

12. marca 2013 o 13.00 h

na zasadnutí vedeckej rady FCHPT STU uskutoční verejná inauguračná prednáška

 

doc. Ing. Pavla  A L E X Y H O, PhD.,

 

docenta Ústavu polymérnych materiálov FCHPT STU na tému: 

„vývoj ekologicky vhodných materiálov na báze biodegradovateľných polymérov“
O Z N Á M E N I E

O KONANÍ INAUGURAČNEJ PREDNÁŠKY

 

 

Predseda vedeckej rady FCHPT STU v zmysle § 4, ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, Radlinského 9, v miestnosti č. 154, 1.posch., blok "C" sa dňa

12. marca 2013 o 14.00 h

na zasadnutí vedeckej rady FCHPT STU uskutoční verejná inauguračná prednáška

 

doc. Ing. Iva  P E T R Á Š A, PhD.,

 

docenta Ústavu riadenia a informatizácie výrobných procesov FBERG TU Košice na tému:

„modelovanie a riadenie systémov neceločíselného rádu“