Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Divadelné predstavenie pre FCHPT

Vedenie FCHPT už tradične organizuje pre svojich zamestnancov v rámci osláv Dňa učiteľov návštevu divadelného predstavenia. Aj keď sa tohtoročná oslava Dňa učiteľov o mesiac oneskorila, bola viac ako vydarená. Samotná návšteva divadelného predstavenia bola doplnená sprievodnými aktivitami, ktoré podčiarkli slávnostný charakter tohto podujatia. O 18,00 sa vedenie fakulty stretlo v priestoroch Radošinskeho naivného divadla s pozvanými hosťami, ktorými boli členovia Priemyselnej rady FCHPT STU a priatelia a partneri fakulty.

O 19,00 odznel príhovor dekana FCHPT, prof. Šajbidora, v ktorom na úvod zablahoželal pracovníkom fakulty ku Dňu učiteľov a poďakoval im za spoluprácu pri plnení náročných úloh fakulty. Slávnostnú atmosféru divadelného prostredia využil pán dekan na ocenenie doc. Ing. Ivety Ondrejkovičovej, PhD. za mimoriadny prínos k vzdelávacej činnosti a k propagácii štúdia na fakulte.

Doc. Ondrejkovičová pôsobí na fakulte od r. 1975. V súčasnosti zabezpečuje prednášky a cvičenia v predmetoch Anorganická chémia, Ekotoxicita anorganických látok a Environmentálna chémia anorganických látok na Ústave anorganickej chémie a technológie materiálov. Vedenie fakulty oceňuje  prínos docentky Ondrejkovičovej v oblasti pedagogiky a výskumu a tiež v  oblasti ďalšieho vzdelávania.  Pani docentka v tomto roku organizuje už 30-ty ročník seminára pre stredoškolských učiteľov prírodovedných predmetov. Spracovala aktualizačnú štúdiu a pripravila  akreditované kurzy venované inováciám vo výučbe odborných chemických, potravinárskych a prírodovedných predmetov  pre učiteľov stredných škôl. Pani doc. Ondrejkovičová v rámci uvedenej problematiky riešila aj projekty podporené agentúrou KEGA, ktoré boli hodnotené ako excelentné. Dlhé roky sa venuje študentom stredných škôl a svojou angažovanosťou prispieva k propagácii štúdia na našej fakulte. Od roku 1991, čo je plných 25 rokov, je členkou autorského kolektívu, ktorý pripravuje súťažné úlohy z oblasti anorganickej a fyzikálnej chémie v rámci chemickej olympiády. Od roku 2014 realizuje vzdelávací kurz Prírodovedecké experimenty pre stredoškolákov. Doc. Ondrejkovičová reprezentuje fakultu v sektorovej rade pre chémiu a farmáciu, kde je od roku 2011 aktívnou riešiteľkou projektu Národná sústava povolaní a od roku 2014 aj projektu Národná sústava kvalifikácií. Za angažovanosť, pracovitosť a zanietenie, ktorými prispela k budovaniu a šíreniu dobrého mena fakulty a jej propagácii, patrí docentke Ondrejkovičovej úcta a poďakovanie.

Po tomto slávnostnom akte nasledovalo samotné predstavenie Radošinského naivného divadla v čerstvo zrekonštruovaných priestoroch novej domovskej scény. Na programe bolo tretie naštudovanie hry Jááánošíík, tentokrát Jááánošííík po 300 rokoch. Na úvod predstavenia si pán Stanisla Štepka zaspomínal aj na predchádzajúce inscenácie tejto hry a konštatoval, že každá bola v niečom iná, ale zakaždým úspešná. Spomenul aj platňu s hrou Jááánošííík, ktorá sa nahrávala v UNIC-clube v Mlynskej Doline v roku 1982. Viacerým z prítomných sa chcelo zakričať – ale len polovica, pretože druhá strana s hrou Človečina sa nahrávala na Mladej Garde a prevažná väčšina študentov, smejúcich sa na nej sme my, chemici. Ďalej už nasledoval skvelý herecký koncert protagonistov Radošinského naivného divadla, ktorí ani tento krát nesklamali a ponúkli predstavenie plné humoru a pohody. Texty boli tradične sprevádzané improvizáciami hercov a vtipnými vsuvkami o aktuálnej spoločenskej a politickej situácii u nás. V závere predstavenia sa diváci odmenili neutíchajúcim potleskom a „standing ovation“, ktorým diváci ocenili výkony divadelníkov.

O tom, že sa jednalo o mimoriadne vydarenú akciu, svedčia diskusie vo vestibule divadla pred predstavením, počas predstavenia aj nasledujúci deň po predstavení. A jednoznačný záver – musíme si to zopakovať..

Miroslav Hutňan.