Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Organizovanie návštevy divadelného predstavenia patrí každoročne do programu osláv Dňa učiteľov na FCHPT. Po minuloročnom úspechu padla aj tento rok voľba na Radošinské naivné divadlo (RND). To, že to bola dobrá voľba, potvrdilo aj zaplnené hľadisko.

Oficiálnym úvodom slávnostného večera prítomných sprevádzala Marta Maťová, herečka RND, ktorá sa neskôr predstavila v jednej z hlavných úloh divadelného predstavenia. Privítala prítomných, zaželala im dodatočne všetko najlepšie ku Dňu učiteľov a dala slovo prof. Gatialovi, prodekanovi FCHPT, ktorý v zastúpení dekana fakulty predniesol slávnostný príhovor.

V príhovore pán prodekan uviedol, že fakulta má za sebou pokojný rok, po predchádzajúcich dvoch rokoch poznačených rekonštrukciou novej budovy fakulty. Konštatoval, že to bol úspešný rok, či už v pedagogickej alebo vedecko-výskumnej činnosti. V úplnej spokojnosti nám však bráni nízky počet prihlásených študentov. O niekoľko dní končí termín podávania prihlášok na štúdium v prvom kole a v porovnaní s minulým rokom je prihlásených len približne polovica uchádzačov. Pán prodekan napoly žartom, napoly vážne podotkol, že znížené pedagogické výkony budeme musieť nahradiť zvýšením vedecko-výskumných výkonov. Na záver svojho príhovoru poďakoval všetkým zamestnancom za ich príspevok k riešeniu úloh fakulty a zaželal im pekný umelecký zážitok.

Ako už býva zvykom, súčasťou slávnostného večera bolo aj ocenenie výraznej osobnosti, ktorá svojou angažovanosťou, pracovitosťou a zanietením výraznou mierou prispela k budovaniu dobrého mena FCHPT STU. Tentokrát bola ocenenou pani doc. Ing. Jarmila Hojerová, PhD., pracovníčka Ústavu potravinárstva a výživy.

Pani doc. Hojerová pôsobí na FCHPT od roku 1981 ako odborná asistentka a od roku 2002 ako docentka. V anketách študentov je hodnotená ako pedagóg s vysokým kreditom odbornosti a obľúbenosti. Ako školiteľka odviedla vyše 100 diplomantov a 4 študentov doktorandského štúdia, ktorí sa uplatňujú  na Slovensku i v zahraničí. Od roku 1990 rozvíja výučbu predmetov v oblasti hygieny, kozmetickej chémie a technológie. Je spoluautorkou a garantkou viacerých akreditovaných študijných programov bakalárskeho a inžinierskeho stupňa štúdia. Vybudovala vedecko-výskumné pracovisko zamerané na hodnotenie bezpečnosti kozmetických výrobkov, ktorého výsledky sú akceptované v prestížnych svetových (karentovaných) časopisoch. Významnou súčasťou jej práce je odborno-osvetová činnosť a prezentácia fakulty na rôznych fórach (viaceré projekty s Metodickým centrom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a so strednými školami, výrobnými podnikmi, masmediálne aktivity pod hlavičkou fakulty a podobne). Doc. Hojerová je autorkou alebo spoluautorkou 2 vysokoškolských skrípt, stredoškolskej učebnice, troch samostatných odborných kníh a viacerých kapitol v zahraničných a tuzemských knihách. Doc. Hojerová je od roku 2000 prezidentkou Slovenského kozmetologického zväzu a zástupkyňou Slovenska vo svetovej organizácii kozmetických chemikov (International Federation of Societies of Cosmetic Chemists). Pod hlavičkou uvedeného zväzu, ako aj FCHPT, pravidelne organizuje medzinárodné kozmetologické konferencie. Je členkou dvoch redakčných rád časopisov v oblasti dermatológie. V pozdravnom liste pán dekan poďakoval doc. Hojerovej za vynikajúce výsledky jej náročnej práce v prospech fakulty a zaželal jej mnoho zdravia a spokojnosti nielen v pracovnom, ale aj v súkromnom živote.

Po tomto slávnostnom akte nasledovalo predstavenie RND Lás-ka-nie 2. Táto hra je novou podobou hry Lás-ka-nie z roku 1992 s vynovenou tvárou, s novými hercami, avšak riešiaca staré problémy medziľudských vzťahov. Zaujímavosťou hry je to, že si v nej zahrala aj pani Katarína Kolníková, ktorá nie je medzi nami už takmer 11 rokov. Bolo to možné vďaka videozáznamu pôvodného predstavenia, pomocou ktorého vystupuje „babka Lásková“ ako pozorovateľka a komentátorka diania na scéne. A ako býva zvykom, na javisku RND sa toho dialo dosť. „Radošinci“ sa opäť ukázali ako súbor, ktorý nielen zabaví, ale ponúkne aj témy na zamyslenie.

Aj keď v divadelnom predstavení herci potvrdili svoju povesť dobrých zabávačov, mnohí účastníci museli konštatovať, že divadelná prestávka bola akási krátka. Nestačila na diskusie o divadelnom predstavení a ďalších témach, na ktoré nie je v pracovnom kolotoči čas a mnohokrát ani chuť. Táto milá akcia ukázala, že je dobré a očisťujúce občas sa zastavi ť a umožniť vstup nových myšlienok do našich myslí. Takže, nabudúce opäť v RND?

Miroslav Hutňan