Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

V stredu 6.11.2019 sa na FCHPT STU v Bratislave konal 21. ročník celoslovenskej študentskej vedeckej konferencie (ŠVK) s medzinárodnou účasťou pod názvom „Chémia a technológie pre život“ v odbore chémia a chemická a potravinárska technológia.

FCHPT dlhodobo významne podporuje aktivity talentovaných študentov nad rámec bežných povinností, ktoré prehlbujú ich vzťah k vedeckému poznaniu. Preto aj tento rok záštitu nad konferenciou prevzal pán dekan prof. Ing. Anton Gatial, DrSc. a garantkou konferencie bola pani prodekanka doc. Ing. Milena Reháková, PhD. Na slávnostné otvorenie konferencie prijala naše pozvanie aj pani prorektorka doc. Ing. Monika Bakošová, CSc. Ocenení študenti si prevzali diplomy aj z rúk pána prodekana doc. Ing. Borisa Lakatoša, PhD.

ŠVK sa profiluje ako konferencia otvorená širokej akademickej obci. Veľmi nás potešil tohtoročný rekordný záujem študentov o ŠVK. V rámci 27 sekcií bolo zaregistrovaných 241 príspevkov študentov bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia zo 16 univerzít z 3 krajín. Do komisii zasadli aj pedagógovi z iných fakúlt a odborníci z praxe.

ŠVK si kladie ambiciózny cieľ akcentovať environmentálnu zodpovednosť v každodennom živote. V maximálnej miere sme zredukovali množstvo tlačených papierových formulárov, program konferencie pre všetkých účastníkov bol vytlačený na recyklovanom papieri a v sekciách boli jednorazové plastové poháre nahradené sklenenými alebo recyklovateľnými papierovými pohármi.

Tento ročník konferencie bol pre študentov atraktívny aj vďaka významnej podpore partnerov ŠVK, ktorí finančne a vecne podporili nielen najlepšie práce, ale aj všetkých účastníkov a dali tak najavo, že im záleží na podpore talentovaných mladých študentov. FCHPT STU v Bratislave ďakuje všetkým organizáciám a partnerom za podporu ŠVK: Nadácii pre rozvoj FCHPT STU, CHEM študentskému spolku FCHPT STU, Univerzitnému technologickému inkubátoru STU, Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností, Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu SR, Slovnaft, 365.bank, Martinus, Nadácií ESET, Enviral, Envien Group, Združeniu pre výrobu a využitie biopalív, Slovalco, Berto SK, Optimal Control Labs a Knihy Mikula.

Pri príležitosti 150. výročia objavenia periodického zákona chemických prvkov sa v rámci ŠVK konala aj sprievodná nevedecká súťaž. Cieľom súťaže bolo spraviť si selfie s umeleckou podobizňou Mendelejeva pri hlavnom vchode FCHPT, ktorá bola uverejnená aj na titulnej strane prestížneho časopisu Science. Zo všetkých fotografi bola vyžrebovaná víťazka, ktorá získala 2 lístky na Beániu Chemikov od CHEM študentského spolku FCHPT.

Podrobné výsledky ŠVK a ďalšie zaujímavé informácie nájdete na stránke: www.uiam.sk/svk

VIDEO o ŠVK

Ďakujeme celému organizačnému výboru ŠVK a všetkým, ktorí nám pomohli zorganizovať túto úspešnú konferenciu s veľmi pozitívnymi ohlasmi účastníkov.

Ing. Juraj Oravec, PhD., predseda organizačného výboru ŠVK