Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

 

Pri príležitosti pádu „železnej opony“ pred 20 rokmi a s tým súvisiacim intenzívnym rozvojom akademickej spolupráce medzi Slovenskom a Rakúskom v oblasti vzdelávania a vedy plánuje Akcia Rakúsko – Slovensko v roku 2009 udeliť až 20 jubilejných štipendií pre postdoktorandov na 6-mesačné výskumné pobyty. Cieľovou skupinou sú vysokokvalifikovaní výskumníci štátnych/verejných vysokých škôl alebo Rakúskej/Slovenskej akadémie vied s medzinárodnými publikačnými aktivitami, ktorí získali titul PhD. (alebo jeho ekvivalent), avšak od udelenia titulu PhD. neuplynulo viac ako 10 rokov a ešte neprešli habilitáciou.

Výška štipendia je stanovená na 2 000 €/mes. Podrobné podmienky pre uchádzanie sa o štipendium možno nájsť na www.aktion.saia.sk, termín uzávierky pre podanie žiadosti o štipendium je 15. 6. 2009.

Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, je bilaterálny program na podporu spolupráce medzi Rakúskom a Slovenskom v oblasti vysokého školstva, vedy a výskumu. Akcia je financovaná rovnakým dielom zo strany Ministerstva školstva Slovenskej republiky a Spolkového ministerstva pre vedu a výskum Rakúskej republiky. Program administratívne zabezpečuje SAIA, n. o.

Kontakt:

-       Kancelária Akcie Rakúsko – Slovensko (SAIA, n. o.): Mgr. Michal Fedák, koordinátor Akcie, michal.fedak@saia.sk

-      Kontaktné miesto v Rakúsko (OeAD-GmbH): Dr. Lydia Skarits, vedúca ACM/OeAD-GmbH, lydia.skarits@oead.at