Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium v akademickom roku 2011/2012

O Z N Á M E N I E

Dekan Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU vyhlasuje 2. kolo prijímacieho konania na doktorandské štúdium v dennej a externej forme v akademickom roku 2011/2012 v študijných programoch:

Čís. ŠO Názov študijného odboru (ŠO)
Názov študijného programu Skratka
4.1.11 Chemická fyzika Chemická fyzika D-CHF
4.1.15 Anorganická chémia Anorganická chémia D-ANCH
4.1.16 Organická chémia Organická chémia D-ORGCH
4.1.17 Analytická chémia Analytická chémia D-ACH
4.1.18 Fyzikálna chémia Fyzikálna chémia D-FCH
4.1.19 Makromolekulová chémia Makromolekulová chémia D-MACH
4.1.21 Teoretická a počítačová chémia Teoretická a počítačová chémia D-TPTC
4.1.22 Biochémia Biochémia D-BICH
4.3.2 Environmentálne inžinierstvo Environmentálne inžinierstvo D-ENVI
5.2.14 Automatizácia Riadenie procesov D-RP
5.2.17 Chemické inžinierstvo Chemické inžinierstvo D-CHEI
5.2.19 Anorganická technológia a materiály Anorganická technológia a materiály D-ATEM
5.2.20 Organická technológia a technológia palív Organická technológia a technológia palív D-OTTP
5.2.21 Technológia makromolekulových látok Technológia polymérnych materiálov D-TPOLMI
5.2.22 Chémia a technológia požívatín Chémia a technológia požívatín D-CTPO
5.2.25 Biotechnológie Biotechnológie
- modul Biotechnológie
- modul Medicínske inžinierstvo
D-BIOT

 

Štandardná dĺžka štúdia: Všetky poskytované študijné programy v dennej forme štúdia sú akreditované na štandardnú dĺžku 4 roky. V externej forme štúdia sú všetky poskytované študijné programy akreditované na štandardnú dĺžku štúdia 5 rokov.

Metóda výučby: prezenčná a externá

Ďalšie informácie: Referát doktorandského štúdia FCHPT STU, č. tel.: 02/59325107, e-mail: anna_balogova@stuba.sk

 

Uchádzač o doktorandské štúdium musí mať ukončené VŠ vzdelanie druhého stupňa (Ing., Mgr.). Prihlášky na doktorandské štúdium ako i informácie o témach dizertačných prác a o podmienkach prijatia je možné získať na referáte pre doktorandské štúdium FCHPT STU, Radlinského 9, 812 37 Bratislava, denne od  9.00 hod. do 11.30 hod (č. tel. 02/59 325 107), resp. na príslušných ústavoch, resp. oddeleniach fakulty .

 

Elektronická prihláška

Témy dizertačných prác
(Je potrebné zvoliť Typ práce: Dizertačná práca)

Zásady prijímacieho konania FCHPT STU na doktorandské študijné programy

Charakteristika doktorandského štúdia

 

Termín podávania prihlášok na PhD. štúdium je do 12. 8. 2011 na referát DrŠ FCHPT STU.

K prihláške je potrebné priložiť životopis, overené fotokópie o VŠ vzdelaní, súpis publikovaných prác a ostatných výsledkov odbornej činnosti.

Predpokladaný termín prijímacích pohovorov bude dňa 30. 8. 2011 od 9.00 hod. Každý uchádzač obdrží písomnú pozvánku s upresňujúcimi pokynmi.

  

prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc.

dekan FCHPT STU