Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

O Z N Á M E N I E
O KONANÍ INAUGURAČNEJ PREDNÁŠKY

redseda vedeckej rady FCHPT STU v zmysle § 4, ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, Radlinského 9, v miestnosti č. 154, 1.posch., blok "C" sa dňa

2. decembra 2008 o 13:00

na zasadnutí vedeckej rady FCHPT STU uskutoční verejná inauguračná prednáška

doc. Ing. Jána H Í V E Š A, PhD.,

docenta Ústavu anorganickej chémie, technológie a materiálov FCHPT STU na tému:

ELEKTROCHEMICKÉ PROCESY PRI VÝROBE HLINÍKA