Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Predseda spoločnej komisie pre obhajoby DDP v odboroch 020402 a 020403 v zmysle ustanovení vyhlášky č. 65/1977 Zb. o konaní pri udeľovaní vedeckých hodností, v znení neskorších predpisov vykonaných vyhl. SKVH č. 302/1990 Zb. oznamuje, že dňa 10. novembra 2008 o 10.00 hod. sa bude konať v zasadacej miestnosti vedeckej rady FCHPT STU (1. posch., blok C, č. m. 154), Radlinského 9, Bratislava obhajoba doktorskej dizertačnej práce

RNDr. Tomáša Kuchtu, CSc.
vedúceho vedeckého pracovníka Výskumného ústavu potravinárskeho v Bratislave

Názov práce
"Identifikácia patogénnych mikroorganizmov a alergénnych zložiek v potravinách metódami založenými na analýze DNA"

Odbor
020403 Chémia a technológia požívatín

Oponenti
Prof. Ing. Jozef Bulla, DrSc (FBP SPU Nitra)
Prof. Ing. Kateřina Demnerová, CSc. (FPBT VŠCHT Praha)
Prof. MVDr. Vladimír Kmeť, DrSc. (ÚFHZ SAV Košice)
Prof. Ing. Jozef Timko, DrSc. (ÚMB SAV Bratislava)

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na referáte vedeckovýskumnej činnosti Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. Vaše otázky alebo pripomienky môžete zaslať na adresu fakulty.