Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

O Z N Á M E N I E
O KONANÍ VEREJNEJ HABILITAČNEJ PREDNÁŠKY A OBHAJOBYHABILITAČNEJ PRÁCE

V zmysle § 1, ods. 14 vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamujem, že na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, Radlinského 9, v miestnosti č. 154, 1. posch., blok "C" sa dňa

26. júna 2008 o 14:00

uskutoční habilitačná prednáška

Ing. Márie G R E I F O V E J, PhD.,

odbornej asistentky Ústavu biotechnológie a potravinárstva FChPT STU na tému:

„OCHRANNÝ POTENCIÁL KYSLOMLIEČNYCH BAKTÉRIÍ“

a obhajoba habilitačnej práce „Úlohy a význam mikroorganizmov v potravinárstve“.