Prejsť na obsah
Výskum

Dopytovo-orientovaný výskum pre udržateľné a inovatívne potraviny
(Drive4SIFood)


doc. Ing. František Kreps, PhD.ITMS kód projektu:
 313011V336
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra
Prioritná os: Podpora výskumu, vývoja a inovácií
Konkrétny cieľ: Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry
Kód výzvy: OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-06
Prijímateľ: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76  Nitra
Riadiaci orgán: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
SORO: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Výskumná agentúra
Zmluva o poskytnutí NFP: 073/2020/OPII/VA
Schválená výška NFP: 9 813 468,33 €
Partnerská zmluva: 073/2020/OPII/VA/PZ
Miesto realizácie projektu: Košický kraj: Košice, Nitriansky kraj: Nitra, Kolíňany, Lužianky, Trnavský kraj: Dunajská streda, Lehnice, Piešťany, Bratislavský kraj: Bratislava, Modra
Obdobie realizácie projektu: 07/2019 – 06/2023
Schválená výška NFP pre FCHPT: 403 777,28 €
Zodpovedný riešiteľ za FCHPT: doc. Ing. František Kreps, PhD.

Hlavný partner projektu: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76  Nitra
Partneri projektu:
Partner 1: Centrum biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied, Dúbravská cesta 9, 845 23  Bratislava Karlova Ves
Partner 2: McCarter a.s., Bajkalská 25, 821 01  Bratislava
Partner 3: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Hlohovecká 2, 951 41  Lužianky
Partner 4: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43  Bratislava
Partner 5: TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o., Vinárska 26, 951 41  Lužianky
Partner 6: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2, 041 80  Košice
Partner 7: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského č. 73, 041 81  Košice

Stručný opis projektu: Celkovým cieľom projektu v rámci potravinového systému, je prostredníctvom vedeckovýskumných činností rozšíriť poznatky a lepšie porozumieťdaným témam v oblasti vývoja kvalitných, bezpečných a inovatívnych potravín a ich následného environmentálneho a energetického spracovania. Dôsledkom týchto vedeckovýskumných činností bude potenciál pre využitie takýchto poznatkov v zmysle udržateľného zdravia konzumentov 21. storočia s prihliadnutím navulnerabilné skupiny obyvateľov, pričom šírenie výsledkov bude realizované na nevýlučnom a nediskriminačnom základe, a to prioritne prostredníctvom výukya publikovania vedeckých článkov. Nosnou znalostnou oblasťou je potravinárska technológia.
Úloha STU: STU sa v svojej aktivite č. 12 zameriava na Vývoj nových druhov potravín a nápojov s pozitívnym účinkom na zdravie spotrebiteľov. Cieľom aktivity je výskum v oblasti nových postupov výroby potravinárskych produktov a nápojov so zníženým obsahom cholesterolu, na báze cereálií a s využitím netradičných surovín. Ďalším cieľom aktivity je využitie biomasy a jej extraktívnych látok v potravinách.

Publikácie v rámci projektu

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.

Viac informácií v PDF.
Viac informácií v portáli ITMS2014+.
Eufondy.sk