Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Revue priemyslu 14/11/2014
Autor: Marián Hudec
Zaradenie: TECHNIKA A INOVÁCIE

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU je zapojená do zaujímavého projektu v rámci štrukturálnych fondov - Centra excelentnosti bezpečnostného výskumu. Nositeľom projektu je Akadémia policajného zboru SR a zodpovedný riešiteľ za fakultu je doc. Ladislav Štibrányi, CSc., ktorého sme ho požiadali o rozhovor.
Prečo sa Akadémia policajného zboru SR rozhodla spolupracovať s vašou fakultou?

doc. Ladislav Štibrányi, CSc: Spolupráca Akadémie policajného zboru s našou fakultou vznikla ma základe dlhodobých osobných kontaktov niektorých pracovníkov školy v minulosti pri riešení problémov technického rázu kriminalistickej praxe. Vedenia akadémie a pracovníci fakulty chceli rozšíriť a zlepšiť túto spoluprácu na báze riešenia veľkého spoločného projektu s využitím eurofondov. Ďalší a veľmi dôležitý partner tejto spolupráce pri príprave projektu na vybudovanie centra excelentnosti je Kriminalistický a expertízny ústav ministerstva vnútra.

Ako je spolupráca zorganizovaná?

Štibrányi: Pracovníci týchto troch inštitúcii napísali spoločný projekt, na ktorý sa podarilo získať skoro štyri milióny eur. Nositeľom projektu, ktorý si dal za ciel vybudovanie Centra excelentnosti bezpečnostného výskumu, je Akadémia policajného zboru s dvomi partnermi, a to s Kriminalistickým a expertíznym ústavom a Slovenskou technickou univerzitou. Na projekte sa významne podieľa aj kolektív vedený prof. Devínskym s detašovaným pracoviskom APZ na Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave.

Na čo sa predovšetkým zameriavate v projekte?

Štibrányi: Špecifické ciele projektu sú štyri. Je to komplexný výskum a vývoj v detekcii, identifikácii a metabolizme zakázaných návykových omamných látok, ich prekurzorov a iných zneužívaných zlúčenín. Výskum a vývoj nových techník zisťovania a analýza energetických látok (výbušnín) v súvislosti s možnými teroristickými útokmi. Výskum a vývoj nových techník v identifikácii a detekcii stôp a osôb. Výskum a vývoj nových techník v ochranných prvkoch.

Ako a kedy sa využijú výsledky činnosti laboratória?

Štibrányi: Na Fakulte chemickej a potravinárskej chémie SVŠT je riešená druhá aktivita. Som jej vedúci a riešiteľský kolektív má osem pracovníkov. Cieľom tejto aktivity je Výskum, vývoj a vzdelávanie v oblasti použitia strelivín, trhavín, traskavín a pyrotechnických zloží, zameraný na ich včasnú identifikáciu s účelom zamedziť ich použitiu na trestnú činnosť a teroristické ciele. Kolektív pracovníkov fakulty sa zameriava na vývoj metód a techník použitých na identifikáciu strelivín, trhavín a traskavín, na identifikáciu povýbuchových splodín s cieľom verifikácie použitia tej ktorej energetickej látky. Ďalej sa rozpracováva metodika prístrojovej identifikácie pachov a analýza destilátov smerujúca k ich identifikácii pre účely verifikácie originality.

Kto zaplatil najmodernejšie prístroje, ktoré máte v laboratóriu?

Štibrányi: Na fakulte je vybudované špecializované laboratórium, v ktorom je inštalovaný plynový chromatograf s kapilárnymi kolónami na stopovú analýzu a vývoj metodík zložitých zmesí. Ďalej je inštalovaný plynový chromatograf s hmotnostným spektrometrom z možnosťou merania pevných vzoriek. V laboratóriu je tiež inštalovaná špičková reparatívna kvapalinka. Cena prístrojového vybavenia bola viac ako dvestodvadsaťtisíc euro. Všetky prístroje boli získane z grantových prostriedkov.

V čom je laboratórium zaujímavé i pre študentov?

Štibrányi: V laboratóriu pracujú vybraní študenti a doktorandi a je veľmi zaujímavé, nakoľko sa zaoberá výskumom v neobvyklej oblasti.

Na čom spolupracujete s druhým partnerom projektu - Kriminalistickým ústavom?

Štibrányi: S Kriminalistickým ústavom policajného zboru zatiaľ spoluprácu len rozbiehame. Laboratórium začalo efektívne pracovať v apríli tohto roka. Bolo dobré, keď sa na tretíkrát podarilo zvládnuť verejné obstarávanie prístrojov.

Marián Hudec