Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Predsedníctvo Akademického senátu Fakulty chemickej a potravinárskej technológie
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave si dovoľuje informovať
členov akademickej obce fakulty ako aj ostatných zamestnancov fakulty,

že najbližšie zasadnutie Akademického senátu fakulty sa uskutoční
v utorok 19. januára 2021 o 14.00 hod. formou videokonferencie.

Videokonferenciu bude možné sledovať verejne na linku

https://meet.google.com/djt-icvh-yqn?authuser=0

alebo cez živý YouTube prenos na linku

https://www.youtube.com/channel/UCxvHWg0CF1sPbD9ADbjXa7w

Program zasadnutia

  1. Otvorenie, prezencia.
  2. Schválenie programu a overovateľov zápisnice.
  3. Informácie z rokovaní P-AS FCHPT STU, P-AS STU, AS STU, Vedenia FCHPT STU, kolégia dekana FCHPT STU, VR FCHPT STU.
  4. Kontrola plnenia uznesení.
  5. Prerokovanie a schválenie Pravidiel hodnotenia vedeckovýskumných výkonov pracovísk FCHPT STU (materiál č. 15-2020).
  6. Informácia o pripravovanej akreditácii – reorganizované študijné programy na FCHPT STU (materiál č. 16-2020).
  7. Otázky na akademických funkcionárov.
  8. Rôzne.

 

Predsedníctvo AS FCHPT STU