Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Predsedníctvo akademického senátu Fakulty chemickej a potravinárskej technológie

Slovenskej technickej univerzity v Bratislave si dovoľuje informovať

členov akademickej obce fakulty ako aj ostatných zamestnancov fakulty, 

že najbližšie zasadnutie Akademického senátu fakulty sa uskutoční

v utorok 21. mája 2019 o 14.00 hod. v miestnosti CH-13

 

Program zasadnutia

  1. Otvorenie zasadnutia, prezencia.
  2. Schválenie programu a overovateľov zápisnice.
  3. Úvodné informácie k zasadnutiu a k funkčnosti senátu.
  4. Kontrola plnenia uznesení – informácia výsledku volieb do AS STU, doplňujúcich volieb do AS FCHPT STU – študenti bc. a ing. štúdia.
  5. Informácie z rokovaní P-AS FCHPT STU, P-AS STU, AS STU, Vedenia FCHPT STU, kolégia dekana FCHPT STU, VR FCHPT STU.
  6. Prerokovanie a schválenie Správy o hospodárení fakulty Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave za rok 2018 (mat. č. 81-2019).
  7. Prerokovanie a schválenie Ďalších podmienok prijatia na štúdium bakalárskych študijných programov na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave (mat. č. 82-2019).
  8. Prerokovanie Ďalších podmienok prijatia na štúdium bakalárskych študijných programov na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave – konkrétne údaje pre prijímacie konanie na ak. r. 2020/2021 (mat. č. 83-2019).
  9. Otázky na akademických funkcionárov.
  10. Rôzne.

                                                                                                       

 PAS FCHPT STU