Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Predsedníctvo Akademického senátu Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave si dovoľuje informovať členov akademickej obce fakulty ako aj ostatných zamestnancov fakulty, že najbližšie zasadnutie Akademického senátu fakulty sa uskutoční v utorok 17. mája 2022 o 14.00 hod. v miestnosti CH12.

Program zasadnutia

  1. Otvorenie, prezencia.
  2. Schválenie programu a overovateľov zápisnice.
  3. Odovzdanie dekrétov o zvolení.
  4. Informácie z rokovaní P-AS FCHPT STU, P-AS STU, AS STU, Vedenia FCHPT STU, kolégia dekana FCHPT STU, VR FCHPT STU.
  5. Terminované uznesenia.
  6. Prerokovanie a schválenie Správy o činnosti a stave FCHPT STU za rok 2021 (mat. č. 44-2022).
  7. Prerokovanie a schválenie Výročnej správy of hospodárení FCHPT STU za rok 2021 (mat. č. 45-2022).
  8. Prerokovanie a schválenie Výročnej správy o činnosti AS FCHPT STU za obdobie 1. január 2021 až 31. december 2021 (mat. č. 46-2022).
  9. Otázky na akademických funkcionárov.
  10. Rôzne.

Predsedníctvo AS FCHPT STU