Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Predsedníctvo akademického senátu Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave si dovoľuje informovať

členov akademickej obce fakulty ako aj ostatných zamestnancov fakulty, že najbližšie zasadnutie Akademického senátu fakulty sa uskutoční

v utorok 15. mája 2018 o 14.00 hod. v miestnosti CH-13

 

Program zasadnutia

 

 1. Otvorenie zasadnutia, prezencia.
 2. Schválenie programu a overovateľov zápisnice.
 3. Úvodné informácie k zasadnutiu a k funkčnosti senátu. Zaradenie nového senátora do pracovnej skupiny senátu.
 4. Kontrola plnenia uznesení.
 5. Informácie z rokovaní P-AS FCHPT STU, P-AS STU, AS STU, Vedenia FCHPT STU, kolégia dekana FCHPT STU, VR FCHPT STU.
 6. Prerokovanie a schválenie Dodatku k Pravidlám hodnotenia pedagogických výkonov pracovísk Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave (mat. č. 53-2018).
 7. Prerokovanie a schválenie Dodatku k Pravidlám hodnotenia vedeckých výkonov pracovísk Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave (mat. č. 54-2018).
 8. Prerokovanie a schválenie Výročnej správy o hospodárení FCHPT STU za rok 2017 (mat. č. 55-2018).
 9. Prerokovanie a schválenie Ďalších podmienok prijatia na štúdium bakalárskych študijných programov na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave (mat. č. 56-2018).
 10. Prerokovanie Ďalších podmienok prijatia na štúdium bakalárskych študijných programov na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave – konkrétne údaje pre prijímacie konanie na ak. r. 2019/2020 (mat. č. 57-2018).
 11. Schválenie nových členov Disciplinárnej komisie FCHPT STU v Bratislave (mat. č. 58-2018).
 12. Prerokovanie a schválenie Volebnej komisie a harmonogramu doplňujúcich volieb členov študentskej časti AS FCHPT STU (doktorandi) pre funkčné obdobie 2016-2020 (mat. č. 59-2018).
 13. Prerokovanie a schválenie Zásad volieb kandidáta na dekana FCHPT STU (mat. č. 60-2018).
 14. Prerokovanie a schválenie Volebnej komisie a harmonogramu pre volieb kandidáta na dekana FCHPT STU pre funkčné obdobie 2019-2023 (mat. č. 61-2018).
 15. Otázky na akademických funkcionárov.
 16. Rôzne.

 

 

 PAS FCHPT STU