Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Vo štvrtok, 10.12.2015 sa tak, ako každý rok, stretli zamestnanci a študenti FCHPT s vedením fakulty aby si vypočuli zhodnotenie činnosti fakulty za rok 2015. Hodnotenie bolo rozdelené do štyroch základných oblastí – personálna politika, pedagogika, veda a výskum a investície, rozvoj a obnova majetku.

Stretnutie otvoril dekan FCHPT, prof. Šajbidor. Uviedol, že s radosťou informuje o činnosti fakulty, ktorá bola bohatá. Nie je tajomstvom, že ešte stále sa plnia úlohy projektu Univerzitný vedecký park a máme za sebou náročný rok. Preto ďakuje všetkým, ktorí sa na plnení úloh podieľali. Dosiahli sme výborné výsledky vo vedeckovýskumnej činnosti aj v akreditácii fakulty. 24. novembra schválil Akademický senát FCHPT nový organizačný poriadok fakulty a tabuľku systemizovaných miest. Bolo vytvorené nové Oddelenie spracovania polymérov so sídlom v Nitre, ktoré bolo vybudované zo štrukturálnych fondov a z fondov Nórskeho finančného mechanizmu a ktoré bolo organizačne začlenené do Ústavu prírodných a syntetických polymérov. Vznikol samostatný Ústav analytickej chémie a Centrálne laboratóriá boli vyčlenené ako samostatné oddelenie. Ústav biochémie, výživy a ochrany zdravia a Ústav biotechnológie a potravinárstva sa reštrukturalizovali na Ústav biochémie a mikrobiológie, Ústav potravinárstva a výživy a Ústav biotechnológie. Zo zmien je potrebné tiež spomenúť zlúčenie Oddelenia organickej technológie a Oddelenia technológie ropy a petrochémie do Oddelenia organickej technológie, katalýzy a ropy a zlúčenie Oddelenia vlákien a textilu a Oddelenia plastov a kaučuku do Oddelenia plastov, kaučuku a vlákien. Záver svojho vystúpenia pán dekan venoval finančným, mzdovým a personálnym otázkam.

Plnenie úloh v pedagogickej oblasti predstavila prodekanka doc. Bakošová. Konštatovala, že po ukončení komplexnej akreditácie vysokých škúl boli našej fakulte priznané práva pre všetky študijné programy predložené na akreditáciu – 7 v bakalárskom stupni, 12 v inžinierskom stupni a 17 programov doktorandského štúdia. Aktuálny stav počtu študentov je 2172 vo všetkých stupňoch a formách štúdia. V externej forme študujú už iba študenti doktorandského štúdia. Významné výsledky sme dosiahli aj v internacionalizácii štúdia, kedy každoročne rastú počty prijatých zahraničných študentov v rámci mobilít, rovnako aj počty vyslaných študentov. Stagnuje však počet zahraničných študentov, študujúcich u nás. Vďaka vydavateľstvu FCHPT STU sa zlepšuje zabezpečenie študentov študijnou literatúrou a Slovenská chemická knižnica (SCHK) sa významnou mierou podieľa na jej digitalizácii. V digitálnej forme je k dispozícii už 197 titulov. Podarilo sa zabezpečiť tlač študentských záverečných prác v jednotnej forme v SCHK, čim sa okrem zaujímavého jednotného vizuálu zabezpečila aj zhoda tlačenej formy prác s prácami vloženými do Akademického informačného systému. Medzi ďalšie aktivity v pedagogickej a vzdelávacej oblasti patrila Študentská vedecká konferencia, činnosť klubu študentov Sokrates, príprava legislatívnych noriem na úrovni fakulty, či realizácia kurzov celoživotného vzdelávania.

Prodekan prof. Gatial sa venoval plneniu úloh v oblasti vedy a výskumu. Zosumarizoval výsledky dosiahnuté v publikačnej činnosti, ktoré sú, napriek „bojovým“ podmienkam rekonštrukcie fakulty na dobrej úrovni. Na fakulte bolo tohto roku riešených 150 projektov financovaných z národných a medzinárodných zdrojov. Za významné považuje získanie krátkodobého grantu zo štrukturálnych fondov, ktorý značnou mierou prispel k prístrojovému zabezpečeniu zrekonštruovaného 6. poschodia v starej budove vo výške 3 mil. Eur. Medzi dva najvýznamnejšie zdroje financovania vedecko-výskumne činnosti patria tak ako minulý rok štrukturálne fondy a projekty podporené Agentúrou pre podporu výskumu a vývoja.

Prodekan prof. Jelemenský vo svojom vystúpení o investíciách, rozvoji a obnove majetku informoval najmä o ukončovacích prácach projektu Univerzitného vedeckého parku. Obnova obalového plášťa FCHPT si vyžiadala investície 7850229 + 631012 Eur z fondov EU so spolufinancovaním FCHPT 593687 Eur, obnova prístrojového vybavenia ústavov 3472348 Eur z fondov EU a nový laboratórny nábytok v 38 laboratóriách 520000 Eur z fondov EU.

V krátkej diskusii prof. Bakoš zablahoželal vedeniu fakulty k dosiahnutým úspechom. Každá doba má svoje výzvy, ktoré sa ľahšie zvládajú, keď je na ne vedenie pripravené. Naša fakulta má v tomto smere tradíciu a v každom období boli na fakulte osobnosti, ktoré sa dokázali s týmito výzvami popasovať. Vyjadril presvedčenie, že tak ako sa podarila rekonštrukcia novej budovy fakulty, podarí sa to v budúcnosti aj so starou budovou. Ďalšie témy v diskusii sa týkali využitia zrekonštruovaných priestorov na 6. poschodí v starej budove, či dobrých výsledky, ktoré dosiahla fakulta v hodnotení ARRA. Pán dekan sa vyjadril, že tieto výsledky by nás nemali uspokojiť a mali by sme sa snažiť o to, aby fakulta dosahovala dobré výsledky nielen v národnom, ale aj medzinárodnom kontexte.

Na záver dekan fakulty ešte raz poďakoval študentom a pracovníkom fakulty sa spoluprácu pri plnení náročných úloh fakulty a zaželal všetkým pekné sviatky a v novom roku veľa zdravia a spokojnosti.