Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT
Dekan Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU Bratislava vypisuje
 
v ý b e r o v é   k o n a n i e
 
na obsadenie 3 funkčných miest odborný asistent na Ústave informatizácie, automatizácie a matematiky s nástupom od 1.10.2006.
Vyžaduje sa vysokoškolské vzdelanie - študijný odbor informačné technológie alebo príbuzný, prax vo výučbe, práca s počítačom a znalosť anglického resp. nemeckého jazyka. Vedecko-pedagogický titul PhD. je výhodou.
 

Prihlášky spolu s profesným životopisom a s dokladmi o vzdelaní, doterajšej praxi, publikačnej činnosti a bezúhonnosti zasielajte na personálne oddelenie FCHPT, Radlinského 9, 812 37 Bratislava do 26.9.2006.

 

prof. Ing. Dušan Bakoš, DrSc.,
dekan