Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Radlinského 9, 812 37 Bratislava

 

 

O Z N Á M E N I E

 

O KONANÍ VEREJNEJ HABILITAČNEJ PREDNÁŠKY A OBHAJOBY HABILITAČNEJ PRÁCE

 

Predseda vedeckej rady FChPT STU v zmysle § 1, ods. 14 vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, Radlinského 9, v zasadacej miestnosti Oddelenia anorganickej chémie ÚACHTM, 4. posch., blok "B" sa dňa

25. februára 2014 o 9:00 h

uskutoční habilitačná prednáška

RNDr. Jána  T I T I Š A, PhD.,

odborného asistenta Katedry chémie Fakulty prírodných vied UCM v Trnave na tému:

Ladenie magnetickej anizotropie komplexov prechodných kovov

a obhajoba habilitačnej práce „Magneto-štruktúrne D korelácie v komplexoch prechodných kovov“.