Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

O Z N Á M E N I E
O KONANÍ VEREJNEJ HABILITAČNEJ PREDNÁŠKY A OBHAJOBY HABILITAČNEJ PRÁCE

Predseda vedeckej rady FCHPT STU v zmysle § 1, ods. 14 vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, Radlinského 9, v miestnosti č. 154, 1. posch., blok "C" sa dňa

4. novembra 2011 o 11.00 h

uskutoční habilitačná prednáška

Ing. Michala K V A S N I C U, PhD.,

vedeckovýskumného pracovníka Ústavu informatizácie, automatizácie a matematiky FChPT STU v Bratislave na tému:

„NOVÉ TRENDY V ZNIŽOVANÍ ZLOŽITOSTI EXPLICITNÉHO PREDIKTÍVNEHO RIADENIA“

a obhajoba habilitačnej práce „Rýchle a pamäťovo efektívne prediktívne riadenie hybridných systémov“.