Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

O Z N Á M E N I E
O KONANÍ VEREJNEJ HABILITAČNEJ PREDNÁŠKY A OBHAJOBYHABILITAČNEJ PRÁCE

V zmysle § 1, ods. 14 vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamujem, že na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, Radlinského 9, v miestnosti č. 154, 1. posch., blok "C" sa dňa

25. apríla 2008 o 13:00

uskutoční habilitačná prednáška

Ing. Alberta B R E I E R A, DrSc.

vedúceho vedeckého pracovníka Ústavu molekulárnej fyziologie a genetiky SAV v Bratislave na tému:

„BUNKOVÁ OBRANA PRI TOXICKOM STRESE“

a obhajoba habilitačnej práce „P-glycoproteínom sprostredkovaná rezistencia neoplastických buniek voči cytostatikám“.