Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

O Z N Á M E N I E
O KONANÍ VEREJNEJ HABILITAČNEJ PREDNÁŠKY A OBHAJOBY HABILITAČNEJ PRÁCE

Predseda vedeckej rady FCHPT STU v zmysle § 1, ods. 14 vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, Radlinského 9, v miestnosti č. 154, 1. posch., blok "C" sa dňa

23. februára 2009 o 13:00

uskutoční habilitačná prednáška

Ing. Erika K L E I N A, PhD.,

odborného asistenta Ústavu fyzikálnej chémie a chemickej fyziky FCHPT STU v Bratislave na tému:

„ŠTÚDIUM REAKČNÝCH ENTALPIÍ JEDNOTLIVÝCH KROKOV TROCH MECHANIZMOV PÔSOBENIA FENOLOVÝCH LÁTOK“

a obhajoba habilitačnej práce „Štúdium termodynamiky antioxidačného pôsobenia amínov, fenolov a tiofenolov“.