Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

O Z N Á M E N I E
O KONANÍ VEREJNEJ HABILITAČNEJ PREDNÁŠKY A OBHAJOBY HABILITAČNEJ PRÁCE

Predseda vedeckej rady FCHPT STU v zmysle § 1, ods. 14 vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, Radlinského 9, v Starej budove na prízemí v miestnosti č. P25 sa dňa

26. marca 2009 o 13:00

uskutoční habilitačná prednáška

Ing. Matildy Z E M A N O V E J, PhD.,

vedeckej pracovníčky Ústavu anorganickej chémie, technológie a materiálov FCHPT STU v Bratislave na tému:

„SELEKTÍVNE VRSTVY SLNEČNÝCH KOLEKTOROV“

a obhajoba habilitačnej práce „Funkčné povlaky na hliníku“.