Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Oslavy Medzinárodného dňa študentov sú na našej fakulte každoročne sprevádzané oceňovaním najlepších študentov fakulty. Aj tohto roku sa vedenie fakulty dňa 21.11.2018 stretlo so študentmi, ktorí dosiahli vynikajúce výsledky v štúdiu, vedeckovýskumnej činnosti, športe a činnosti v prospech fakulty v akademickom roku 2017/2018.

Pani prodekanka, doc. Bakošová, na úvod privítala študentov a absolventov doktorandského štúdia. Vyjadrila radosť, že sa podarilo založiť túto tradíciu oceňovania najlepších študentov v rôznych oblastiach a že sa pri tejto príležitosti stretávame už štvrtýkrát.

Pán dekan, prof. Šajbidor, vo svojom príhovore uviedol, že je pre neho potešením oceňovať najlepších študentov, ktorí dosiahli úspech tým, že urobili viac, ako sa bežne od študentov očakáva. Takéto úspechy sa cenia o to viac, že škola uvádza študentov na životnú trajektóriu, na ktorej budú zhodnocovať výsledky svojho štúdia a šíriť dobré meno našej fakulty. Zaželal študentom všetko dobré do ďalšieho štúdia a úspech v budovaní ich profesijnej kariéry.

Po príhovore pani prodekanka, doc. Bakošová, predstavila študentov, ktorí získali cenu dekana a pochvalné uznania dekana FCHPT.

Cenu dekana za vynikajúce plnenie študijných povinností počas doktorandského štúdia získali piati absolventi – Ing. Ján Janošovský, PhD., Ing. Vladimír Krasňan, PhD., Ing. Emília Kubiňáková, PhD., Ing. Kristína Lépesová (r. Nagyová), PhD. a Ing. Andrea Škulcová, PhD.

Pochvalné uznanie dekana za mimoriadne plnenie študijných povinností a ďalšie aktivity ako sú reprezentácia fakulty v športe, významná činnosť konaná v prospech fakulty, mimoriadny výsledok vo výskume alebo študentskej vedeckej a odbornej činnosti bolo udelené Monike Sádeckej, Dominike Jedinej, Bc. Patrikovi Furdovi, Bc. Dominike Valachovej, Bc. Kinge Bedeovej, Bc. Martinovi Mojtovi, Bc. Marekovi Nemcovi, Bc. Monike Šokyovej, Ing. Branislavovi Šulganovi, Ing. Dárii Nitrayovej, Ing. Nikole Boháčikovej a Ing. Petre Artzovej.

Pochvalným uznaním dekana za mimoriadny výsledok v oblasti výskumu boli ocenení Ing. Denisa Cagardová, Ing. Veronika Majová, Ing. Júlia Kožíšková a Ing. Martin Michalík, ako autori viacerých publikácií kategórie „A".

Pochvalné uznanie dekana za reprezentáciu fakulty v športe prevzali Monika Mokráňová, Bc. Martin Perončík, Bc. Matúš Furka, Bc. Milan Piroš a Bc. Martin Hanzel.

Pochvalné uznanie dekana za významnú činnosť konanú v prospech fakulty si prevzali Bc. Matúš Jozef Bizoň a Bc. Viktória Malotová.

V nasledujúcej diskusii s prítomní venovali mnohým témam ako boli možnosti športového vyžitia na fakulte, dlhodobá odborná prax, motivačný program zamestnávateľov pre získavanie našich absolventov, možnosti užšej špecializácie v rámci existujúcich programov bakalárskeho štúdia, miesto bakalárskeho štúdia v našom vzdelávacom systéme či kvalita študentov prichádzajúcich na fakultu a možnosti jej zlepšenia.

V závere stretnutia zaželal pán dekan oceneným študentom veľa úspechov, zdravia a všetko dobré k nadchádzajúcim sviatkom.

 

Text a foto: Miroslav Hutňan