Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Dňa 1. februára 2019 sa v zasadačke Vedeckej rady FCHPT STU uskutočnil slávnostný akt uvedenia prof. Ing. Antona Gatiala, DrSc. do funkcie dekana fakulty za prítomnosti vedenia fakulty a jej riadiacich pracovníkov.

Rektor STU prof. h.c prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. poďakoval doterajšiemu dekanovi Dr.h.c. prof. Ing. Jánovi Šajbidorovi, DrSc. za významný prínos k rozvoju fakulty počas dvoch funkčných období, a to zvlášť v oblasti rozvoja vedecko-výskumnej činnosti a v oblasti reprezentácie fakulty na významných fórach doma i v zahraničí. Rektor STU vzápätí odovzdal menovací dekrét na funkčné obdobie 2019 - 2023 prof. Ing. Antonovi Gatialovi, DrSc. a zaželal novému dekanovi fakulty veľa entuziazmu pri výkone náročnej funkcie.

Prof. Ing. Anton Gatial, DrSc. menovite poďakoval všetkým členom doterajšieho vedenia fakulty a vyslovil presvedčenie, že svoju funkciu bude vykonávať v prospech dobrého mena našej alma mater s podporou nielen nového vedenia fakulty, ale všetkých zamestnancov FCHPT STU.