Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Dňa 29.3.2021 pri príležitosti Dňa učiteľov dekan fakulty spolu s členmi vedenia FCHPT prijali učiteľov, ktorým bolo udelené ocenenie Učiteľ roka. V tomto roku si ocenenie prevzali až dvaja učitelia FCHPT a to z toho dôvodu, že minulý rok bolo plánované odovzdanie ceny na divadelnom predstavení koncom marca. Žiaľ, z dobre známych dôvodov bola táto akcia zrušená, podobne ako ostatné plánované podujatia, ktoré sa mali uskutočniť v rámci osláv 80. výročia založenia fakulty. Vedenie FCHPT sa preto rozhodlo odovzdať ceny Učiteľom roka 2019 a 2020 v komornom prostredí bez účasti širšej akademickej obce v marci 2021.

Dovoľte mi predstaviť učiteľov FCHPT, ktorí toto ocenenie získali.

Cena Učiteľ roka 2019 bola udelená prof. Ing. Vlaste Brezovej, DrSc., z Oddelenia fyzikálnej chémie Ústavu fyzikálnej chémie a chemickej fyziky FCHPT STU v Bratislave. Profesorka Vlasta Brezová sa počas svojej dlhoročnej pedagogickej práce najskôr na Oddelení polygrafie a aplikovanej fotochémie UPSP, neskôr a doposiaľ na Oddelení fyzikálnej chémie UFCHCHF mimoriadnym spôsobom zaslúžila o budovanie a rozvoj našej fakulty i celej STU.

Za mimoriadny prínos v oblasti vzdelávania možno považovať predovšetkým schopnosť prepojenia jej špičkových medzinárodných vedeckých výsledkov s pedagogickou prácou. Vo svojej vedeckej práci sa venuje interdisciplinárnej problematike heterogénnej katalýzy, v rámci ktorej dosiahla medzinárodne uznávané výsledky. Pravidelne publikuje v špičkových vedeckých časopisoch, z ktorých viaceré boli redakčnými radami vyžiadané. Študentom na všetkých troch stupňoch štúdia dokázala a doposiaľ dokazuje názorným spôsobom sprostredkovať reálnu aplikáciu vlastných experimentálnych vedeckých poznatkov v prednáškach, cvičeniach, i  v rámci vedenia záverečných prác. Profesorka Brezová počas svojho pôsobenia úspešne viedla 21 bakalárskych, 28 diplomových prác a bola školiteľkou piatich úspešne skončených doktorandov. Doktorandi pod jej vedením dosahovali nadpriemerné vedecko-výskumné výsledky. Profesorka Brezová v súčasnosti vedie medzi študentami veľmi populárne prednášky a cvičenia z predmetov Základy spektrálnych metód, Základy molekulovej spektroskopie pre 1. stupeň štúdia a Molekulová spektroskopia pre 2. aj 3. stupeň štúdia. V tejto oblasti je spoluautorkou veľmi kvalitnej učebnice Aplikovaná molekulová spektroskopia. Prednáša aj v angličtine a venuje sa zahraničným študentom v rámci programu Erasmus. Okrem týchto predmetov bola v minulosti pedagogicky aktívna v celej škále predmetov, ako napr. Fyzikálna chémia, Semestrálne projekty, Chemická fyzika a Inštrumentálne analytické metódy. V anketách študentov je jej pedagogická práca vždy kladne hodnotená, pričom študenti vyzdvihujú nielen vysokú kvalitu jej prednášok, ale predovšetkým ľudský a profesionálny prístup.

Ako členka predsedníctva Slovenskej chemickej spoločnosti sa významne zaslúžila o propagáciu našej školy vo vzťahu k verejnosti a prispela k spolupráci s inými vysokými školami či inštitúciami doma a v zahraničí. Intenzívne spolupracuje s mnohými zahraničnými i domácimi univerzitami a pracoviskami ako CNRS Francúzsko, Technická univerzita Atény, Akademie věd ČR, VŠCHT Praha, Slovenská akadémia vied, Univerzita Komenského atď. Jej domáca i medzinárodná prestíž pritiahla na fakultu mnoho špičkových a talentovaných študentov i doktorandov nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Vedenie fakulty, ako aj kolegovia z materského pracoviska – Ústavu fyzikálnej chémie a chemickej fyziky považujú prof. Ing. Vlastu Brezovú, DrSc. za jednu z najlepších pedagogických i vedeckých kapacít nielen ústavu, fakulty a univerzity, ale tiež za moderného špičkového pedagóga na celonárodnej úrovni. 

 

Cena Učiteľ roka 2020 bola udelená doc. Ing. Jurajovi Oravcovi, PhD., z Oddelenia informatizácie a riadenia procesov Ústavu informatizácie, automatizácie a matematiky FCHPT STU v Bratislave. Napriek svojmu mladému veku sa docent Oravec dlhodobo a systematicky venuje budovaniu dobrého mena FCHPT STU, propagácii štúdia a popularizácii vedy.

Od nástupu na doktorandské štúdium v roku 2010 je veľmi aktívnym v pedagogickom procese, vyučoval množstvo cvičení, laboratórnych cvičení a prednášok, v súčasnosti predovšetkým v predmetoch Riadenie procesov, Robustné riadenie a Laboratórne cvičenie z riadenia procesov. Doposiaľ viedol 7 bakalárskych a 7 diplomových prác, pričom viaceré z nich získali cenu za najlepšie diplomové práce. V súčasnosti je školiteľom 2 doktorandských prác. Doc. Oravec je dlhodobo hodnotený ako jeden z najlepších pedagógov nielen na UIAM, čo je podporené aj priebežnou študentskou anketou na UIAM (za rok 2019 získal 4,98/5 bodov a v roku 2020 4,92/5 bodov), ale aj v celofakultných anketách v AIS.

Od roku 2014 je aktívnym členom organizačného výboru študentskej vedeckej konferencie (ŠVK) Chémia chemické technológie pre život, od roku 2019 je predsedom organizačného výboru. ŠVK je systematicky budovaná ako moderná konferencia otvorená študentom z celého Slovenska, Českej republiky a v ostatných rokoch aj ďalších štátov strednej Európy. Pod jeho vedením sa stala veľmi sviežim, inšpiratívnym a inovatívnym podujatím, ktoré šíri dobré meno FCHPT STU tak dovnútra, smerom k študentom FCHPT STU, ako aj navonok, smerom k účastníkom z iných univerzít, zástupcom hospodárskej praxe a inštitúciám, ktoré so ŠVK spolupracujú.

Nad rámec bežných pracovných povinností sa aktívne zapája do mnohých propagačných aktivít. Aktívne sa zúčastňuje významných akcií na popularizáciu vedy a propagáciu štúdia technických smerov. V rokoch 2017-2019 sa aktívne zúčastnil na Európskej noci výskumníkov, v rokoch 2017-2019 sa aktívne zúčastnil na Vedeckom veľtrhu a od roku 2015 navštevuje stredné školy a kariérne dni v rôznych regiónoch Slovenska, kde aktívne propaguje štúdium. Na FCHPT STU je aktívnym účastníkom a podporovateľom aktivít ako ChemShow, ChemWeek, MiniErasmus, Týždeň otvorených laboratórií a podobne. Aktívny je aj pri nadväzovaní medzinárodnej spolupráce so zreteľom na rozvoj spolupráce v oblasti vzdelávania. V marci 2019 propagoval možnosti štúdia na FCHPT STU na ERASMUS Meetingu na VŠCHT v Prahe. Od roku 2016 sa aktívne venuje propagácii štúdia aj na sociálnych siatiach a pravidelne píše blogy, v ktorých uverejňuje rozhovory s absolventmi štúdia, z ktorých čerpajú aj iné fakultné a univerzitné médiá, ako aj portály a médiá s celoštátnou pôsobnosťou. Doc. Ing. Juraj Oravec, PhD. bol v roku 2019 fakultou nominovaný na cenu ESET Science Award v kategórii Výnimočný vysokoškolský pedagóg. 

   

  

  

  

Obom pedagógom vzdávame úctu, vyslovujeme úprimné poďakovanie a želáme v ďalšej práci, ako aj v súkromnom živote veľa úspechov, zdravia a krásnych zážitkov.

Za Vedenie FCHPT STU v Bratislave

Milena Reháková, prodekanka pre vzdelávanie