Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Dňa 11.11. 2015 sa uskutočnila 49. fakultná a zároveň 17. celoštátna študentská vedecká konferencia v odbore chémia a chemická a potravinárska technológia s medzinárodnou účasťou. Od tohto roku je študentská vedecká konferencia vedená pod názvom „Chémia a technológie pre život“. V rámci 17. ŠVK prebehla súťaž o najlepšiu študentskú vedeckú prácu. Garantom konferencie bola prodekanka FCHPT STU Doc. Ing. Monika Bakošová, CSc. a predsedom organizačného výboru bol Ing. Michal Horňáček, PhD..

Na konferencii sú zúčastnilo celkovo 165 účastníkov, ktorí sa prezentovali 165 vedeckými prácami v 19. sekciách. Z našej fakulty prednieslo svoje práce celkovo 138 študentov, 19 účastníkov bolo z českých univerzít a zvyšných 8 študentov bolo z iných slovenských univerzít. Na 17. ŠVK sa podieľali mimofakultný študenti z: VUT Brno, KU Praha, VŠCHT Praha, Univerzity Pardubice, Univerzity Palackého z Olomouca, Univerzity Tomáše Bati v Zlíne, UPJŠ Košice, a UK Bratislava.

Predsedovia a členovia komisií jednotlivých sekcií posudzovali prácnosť, náročnosť riešenej problematiky, vedecký prínos a zároveň aj spracovanie prezentovaných výsledkov a samotný prednes prác. Hodnotiace komisie, ktorých členov nominovali riaditelia ústavov, pozitívne hodnotili vysokú odbornú úroveň prezentovaných prác. V každej sekcii bolo hodnotené 1. – 5. miesto, za ktoré boli študentom udelené diplomy, ktoré odovzdával na vyhodnotení prodekan FCHPT STU prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc.. Študentom umiestneným na 1. – 3. mieste bude vyplatená finančná odmena. V tomto roku, t.j. 2015, bola udelená aj cena Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností, ktorú odovzdával člen ZSVTS Prof. Ing. Ivan Hudec, PhD.. Cenu získala Bc. Valéria Csitáriová za prácu s názvom: Využitie plazmy pre úpravu polymérov v medicíne, ktorú prezentovala v sekcii „Technológia plastov a kaučuku“. Bc. Petrovi Šoškoví bola udelená cena Slovenskej spoločnosti pre povrchové úpravy za prácu „Korózne vlastnosti materiálov vhodných pre akumuláciu tepla“. Táto práce bola prezentovaná v sekcii „Anorganická technológia“.

Zo 17. študentskej vedeckej konferencie „Chémia a technológie pre život“ bol vydaný zborník abstraktov prác v digitálnej forme na CD nosičoch s ISBN. Dostal ho každý účastník konferencie a každé oddelenie, kde sa ŠVK konala. Výsledky a fotografie z konferencie si môžete prezrieť na www stránke konferencie: http://www.kirp.chtf.stuba.sk/svk/?q=vysledky

Aj v ďalšom ročníku ŠVK sa tešíme na bohatú účasť študentov nielen z našej fakulty, ale aj z ostatných slovenských a českých univerzít.


Fotogaléria »