Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Predvianočné bilancovanie vedenia FCHPT STU

 

Stretnutie zamestnancov a študentov s vedením FCHPT sa koná každoročne v posledných pracovných dňoch kalendárneho roka. Tentokrát sa konalo 13.12.2019. Jeho cieľom bolo bilancovanie výsledkov fakulty, dosiahnutých za uplynulý rok, ako aj predstavenie úloh, ktoré fakultu čakajú v nasledujúcom roku v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu, ľudských zdrojov a investícií, rozvoj a obnovy majetku.

Vo svojom úvodnom vystúpení dekan fakulty, prof. Gatial, privítal prítomných a poďakoval im za spoluprácu a podporu, ktorú nové vedenie  fakulty práve v tomto úvodnom roku svojho funkčného obdobia určite potrebovalo. Všetky prezentované výsledky fakulty a splnenie jej úloh by nebolo možné dosiahnuť bez zodpovednej práce všetkých pracovníkov fakulty tak v oblasti pedagogickej, ako aj vedecko-výskumnej. Rovnako poďakoval  za pomoc a spoluprácu aj členom predchádzajúceho vedenia – prof. Šajbidorovi, doc. Bakošovej a prof. Jelemenskému. Medzi hlavné úlohy fakulty na rok 2019 patrili príprava a dodržiavanie rozpočtu fakulty, zvýšenie záujmu o štúdium na FCHPT a stabilizácia počtu študentov na fakulte, dokončenie reakreditácie študijných programov akreditovaných na dobu určitú na programy akreditované na dobu bez časového obmedzenia, udržanie vedecko-výskumnej výkonnosti fakulty (počty projektov, publikácií a citácií), zvyšovanie počtu zahraničných študentov na fakulte a podpora propagácie štúdia na fakulte, výber realizovateľných investičný akcií vzhľadom na finančné možnosti v roku 2019 a príprava podkladov pre verejné obstarávanie do projektu ACCORD (obnova starej budovy fakulty a jej infraštruktúry). Ďalej sa pán dekan venoval najmä finančným a ekonomickým otázkam, ktoré fakulta riešila v roku 2019. Týkali sa napr. dotačných prostriedkov pre fakultu, ktoré boli nižšie ako v predchádzajúcom roku, muselo byť nimi však pokryté zvýšenie tarifných platov zamestnancov a zvýšenie štipendií doktorandov. Rovnako významným zdrojom financií pre bezproblémový chod fakulty sú aj nedotačné príjmy fakulty.

Pani prodekanka, doc. Reháková sa vo svojom vystúpení venovala vzdelávaniu a oblasti starostlivosti o študentov. Najnovšie údaje o počte študentov na fakulte ukazujú, že sa podarilo zastaviť ich pokles a situácia je v tejto oblasti za posledné dva roky stabilizovaná. Zvýšila sa aj úspešnosť štúdia študentov I. ročníka bakalárskeho štúdia. Informovala prítomných o výsledkoch prijímacieho konania na všetky tri stupne vysokoškolského štúdia, o oceňovaní najlepších študentov, úspešnom priebehu Študentskej vedeckej konferencie a o možnostiach ďalšieho vzdelávania na fakulte. Medzi úlohy ktoré čakajú fakultu v pedagogickej oblasti zaradila dôkladnú prípravu akcií na propagáciu fakulty a ďalšie vzdelanie , ako sú napr. ChemDay, ktorý sa uskutoční 24.3.2020, či Letná škola chemikov pre  riešiteľov Chemickej olympiády v júli 2020. Dôležitou úlohou je aj vypracovanie vnútorných štandardov novej akreditácie a dôraz na zvyšovanie kvality vzdelávacieho procesu a jeho inováciu.

So stavom hlavných ukazovateľov vo vedecko-výskumnej činnosti  oboznámil prítomných pán prodekan pre túto oblasť, prof. Polakovič. Aj keď počet publikácií v jednotlivých kategóriách ešte nie je pre tento rok konečný, môžeme konštatovať, že ich počet za r. 2019 bude minimálne na úrovni predchádzajúceho roka. Potešujúci je aj stav v počte vedecko-výskumných projektov a ich finančný objem, ktorý predstavuje sumu vyše 3,3 mil. Eur. Aj keď najvyšší počet projektov sú projekty VEGA, viac ako 55 % tejto sumy priniesli projekty APVV. V blízkej budúcnosti nás čaká obnova starej budovy fakulty a všetci dúfame, že sa to významne neprejaví na výsledkoch vedecko-výskumnej činnosti.

Prodekan, prof. Drtil, sa vo svojej prezentácii venoval propagačným aktivitám fakulty, ktorým sa fakulta venovala samostatne alebo v spolupráci s ďalšími fakultami STU. Propagácia prebiehala aj v masovo-komunikačných prostriedkoch (v novinách, televízii a najmä na internete).  Veľmi úspešné boli najmä akcie, ktoré prebehli priamo na fakulte a boli zorganizované vedením fakulty, študentskými  organizáciami alebo jednotlivými ústavmi a oddeleniami fakulty. Boli to akcie ako napr. Týždeň otvorených dverí / Chemweek, Chemický jarmok / Chemshow, ChemReAction, Kariérny deň / Chemday, Letná škola / Chemschool, MiniErasmus, Letná škola chemického inžinierstva, Dni otvorených dverí a návštevy zo stredných škôl. Na stave v počte prihlásených a prijatých študentov na fakultu za posledných päť rokov prof. Drtil dokumentoval pozitívny efekt zintenzívnenia propagácie fakulty na posledné 2-3 roky. Aj keď počet mladých ľudí v populačných ročníkoch, zodpovedajúcich ukončeniu stredoškolského vzdelávania v SR má dlhodobo klesajúci trend, na našej fakulte sa podarilo pokles študentov zastaviť. Zvyšuje sa aj stav zahraničných študentov študujúcich na našej fakulte. Dlhodobo rastie počet zahraničných študentov, prichádzajúcich na našu fakultu v rámci medzinárodných mobilít. V budúcnosti bude potrebné ale nájsť aj spôsob pre zvýšenie záujmu našich študentov o tieto mobility.

Pán prodekan, doc. Lakatoš, oboznámil prítomných s úlohami, ktoré boli riešené v oblasti obnovy a rozvoja majetku fakulty.  Jednalo sa o záchranné rekonštrukčné práce na ležatých rozvodoch studenej a teplej vody a centrálneho vykurovania, opravu ohrievača teplej úžitkovej vody, riešenie havárií odpadového potrubia a opravy zatekajúcej strechy. Čo sa týka plánovaných investícií do obnovy a rozvoja majetku, bude potrebné pripraviť komplexnú rekonštrukciu rozvodov v rámci celej novej budovy fakulty. Jedná sa o rozvody elektrickej požiarnej signalizácie, elektrickej zabezpečovacej signalizácie, kamerového systému a požiarneho evakuačného rozhlasu. Pán prodekan informoval prítomných o stave príprav projektu ACCORD, v rámci ktorého sa bude riešiť projekt „STU FCHPT – Obnova a modernizácia – Stará budova". V súčasnosti je ukončená príprava verejného obstarávania na zhotoviteľa tohto projektu.

V diskusii, ktorá nasledovala po vystúpeniach členov vedenia fakulty, zazneli témy, ako sú aktivity propagátorov fakulty a možnosti ich odmeňovania, réžia projektov a možnosti jej znižovania, otázky, týkajúce sa projektu ACCORD, stav prednáškových miestností a pod.

Na záver sa pán dekan ešte raz poďakoval všetkým za spoluprácu a zaželal k nadchádzajúcim sviatkom pohodu a všetko najlepšie v novom roku.

 

Text: Miroslav Hutňan

Foto: Ladislav Staruch