Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Dňa 14.12.2018 sa na FCHPT STU konalo stretnutie zamestnancov a študentov s vedením fakulty. Cieľom stretnutia bolo zhodnotenie plnenia hlavných úloh fakulty a priateľské posedenie pri čaši vína. Kým po iné roky bolo toto stretnutie vždy venované plneniu hlavných úloh za končiaci sa rok a úlohám, ktoré fakultu čakajú v nasledujúcom roku, toto stretnutie bolo venované plneniu dlhodobého zámeru rozvoja FCHPT v r. 2011-2018. Dôvodom bolo končiace sa funkčné obdobie vedenia fakulty, na záver ktorého nás pán dekan, prof. Šajbidor informoval o dosiahnutých výsledkoch fakulty a výzvach, ktoré ju čakajú v nasledujúcom období. Dlhodobý zámer rozvoja FCHPT vychádza z požiadavky zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách  a bol spracovaný v súlade s „Dlhodobým zámerom rozvoja Slovenskej technickej univerzity“. Zámer bol priebežne aktualizovaný a jeho plnenie bolo každý rok vyhodnocované na rokovaniach vedenia fakulty. Vyhodnocoval sa v jednotlivých kapitolách, ktorými boli vzdelávanie, veda a výskum, ľudské zdroje a investície a rozvoj a obnova majetku.

V oblasti vzdelávania sa fakulta venovala najmä podpore obsahovej a prezentačnej inovácie študijných programov, výraznému rozšíreniu možností študentov absolvovať časť študijného programu, najmä v inžinierskom a doktorandskom stupni na iných vysokých školách na Slovensku aj v zahraničí, napr. v rámci programov Erasmus, Socrates, Ceepus a i., posilňovaniu inovatívne aktívnejším vzdelávacím formám a metódam, ako vyučovanie založené na riešení problému, flexibilná výučba, e-learning, workshopy a ďalšie formy prichádzajúce najmä s rýchlym rozvojom informačných technológií. Dôležitou úlohou súčasnosti je vyhodnotenie existujúceho systému prijímania študentov na štúdium a vyvodenie dôsledkov pre budúcu politiku prijímacieho konania. Pán dekan zdôraznil, že fakulta sa musí snažiť o študenta a to tak pri jeho získavaní na fakultu, ako aj pri jeho udržaní na nej. Na fakulte sa uskutočnila úspešná akreditácia študijných programov vo všetkých troch stupňoch štúdia, bol akreditovaný aj šiesty bakalársky študijný program a šesť konverzných študijných programov, ktorých cieľom je vyššia priechodnosť bakalárskeho štúdia. V súčasnosti fakulta poskytuje vzdelávanie v 41 programoch v troch stupňoch štúdia. Výrazný nárast bol zaznamenaný v mobilitách študentov. V r. 2013/14 vycestovalo na zahraničné univerzity 28 našich študentov, v r. 2017/18 to bolo 42 študentov. Maximálny počet vycestovaní bol v roku 2015/16, keď časť štúdia v zahraničí absolvovalo 56 našich študentov. V r. 2017/18 u nás študovalo 47 zahraničných študentov, kým štyri roky predtým to bolo 14 študentov. Fakulta sa snaží o inováciu vzdelávacieho procesu, najmä používaním nových didaktických metód. Počet e-learningových kurzov sa každoročne zvyšuje. V r.2011 ich bolo 12, v r.2018 je na internete prístupných 149 kurzov vo všetkých troch typoch štúdia. O vyšší počet študentov sa fakulta snaží zatraktívnením študijných programov a profesionálnejšou propagáciou. V spolupráci s externou firmou Mega & Loman fakulta uskutočnila rozsiahlu propagačnú kampaň, zameranú na stredoškolákov zo Slovenska i zahraničia (najmä Ukrajina, Srbsko). Fakulta organizuje akcie ako Týždeň otvorených dverí (koniec januára, začiatok februára) a Deň otvorených dverí pod názvom Chemický jarmok – Chemshow (jún). Zapája sa do všetkých propagačných akcií STU – ako Akadémia vzdelávania a VAPAC, Letná univerzita pre stredoškolákov a  ďalších ako Gaudeamus Nitra a Gaudeamus Brno, či akcií propagujúcich vedu – Noc výskumníka a Týždeň vedy a techniky.

V oblasti vedy a výskumu sa fakulta zamerala na vytváranie infraštruktúry z domácich a zahraničných zdrojov, ktorá umožní riešenie vedeckých projektov jednotlivcom a kolektívom na úrovni európskeho štandardu. Vytvorením Projektového strediska v štruktúre pracovísk dekanátu sa vedenie fakulty snažilo o odbremenenie tvorivých pracovníkov od náročnej administratívnej práce. Stredisko bude podporou pracovníkov fakulty nielen pri príprave a implementácii domácich a zahraničných projektov, ale aj pri prenose poznatkov do praxe. V r. 2016 vedenie schválilo pravidlá pre postup pri podávaní, realizácii a financovaní projektov, ktoré umožňujú efektívnejšie zapájanie pracovníkov do výskumných projektov. Na fakulte sa podporuje interdisciplinarita vo vede a vznik nových vedeckých škôl personálnym posilnením najprogresívnejších výskumných kolektívov. Boli vypracované nové pravidlá prideľovania doktorandských miest ma základe vedeckých výstupov pracovísk. Na fakulte pôsobia podľa kritérií Akreditačnej komisie dva špičkové vedecké tímy, tím prof. Polakoviča tím prof. Valka. Fakulta vydáva časopis Acta Chimica Slovaca, najmä ako platformu pre publikovanie prác začínajúcich vedeckých pracovníkov. Výstupy vedeckovýskumnej činnosti sú zamerané najmä na kvalitatívne najhodnotnejšie práce v časopisoch s relevantným impakt faktorom.

Oblasť ľudských zdrojov bola zameraná na vypracovanie systému motivácie tvorivých pracovníkov. Uplatňuje sa systém previazanosti pedagogickej zaťaženosti, vedeckovýskumného výkonu a osobného ohodnotenia zamestnancov. Bola uskutočnená systemizácia funkčných miest pracovníkov fakulty. V r. 2018 bola prijatá vnútorná legislatívna norma, ktorá v súlade so zákonom o vysokých školách upravuje zamestnávanie pedagogických pracovníkov po 70. roku veku na fakulte. Stabilizovala sa činnosť dekanátu fakulty, kde okrem vytvorenia Projektového strediska prišlo k pomerne rozsiahlej výmene pracovníkov. Bol vypracovaný systém stabilizácie mladých perspektívnych pracovníkov, ktorého základom je program postdoktorandských študijných pobytov. V tomto roku bol schválený systém odmeňovania najvýkonnejších pracovníkov fakulty na 35 rokov. V r. 2014 boli schválené Vedeckou radou STU nové kritéria pre habilitáciu docentov a inauguráciu profesorov FCHPT, ktoré by mali stimulovať kvalifikačný rast v súlade so všeobecne akceptovanými medzinárodnými kritériami kvality. V minulom roku bolo na fakulte 422 zamestnancov.

V oblasti investícií, rozvoja a obnovy majetku sa vedeniu podarilo realizovať viacero významných projektov. Najvýznamnejším bola obnova obalového plášťa novej budovy fakulty, nové prístrojové vybavenie a nový laboratórny nábytok do 38 laboratórií v rámci projektu Univerzitný vedecký park. Ďalšou významnou aktivitou bola obnova 6. poschodia starej budovy fakulty po požiari v máji 2013 s významnou dotáciou Ministerstva školstva, ktorá bola zavŕšená prístrojovým vybavením zo štrukturálnych fondov. Medzi ďalšie významné aktivity v tejto oblasti patrí realizácia projektu Učebno-výcvikového zariadenia vo Vyhniach,  vybudovanie Klubu FCHPT, kaviarne, obnova prednáškových miestností CH11-CH15 a CH17, úprava spoločných priestorov fakulty, rekonštrukcia jedální „Chemica“ a „Academica“, likvidácia starej environmentálnej záťaže fakulty na Trnávke (zdroj rádioaktívneho žiarenia) a rampa bezbariérového prístupu na fakultu. Nesmieme zabudnúť ani na aktivity Oddelenia telesnej výchovy, ktorému sa podarilo získať mimorozpočtové financie na rekonštrukciu telocvičnej, nový trávnatý povrch v športovej hale, nové osvetlenie telocvične, vybudovanie diagnostického centra, parketovej podlahy v miestnosti pre spinning, rekonštrukciu spŕch a toaliet, rekonštrukciu šatní a vynovenie posilňovne pre zamestnancov. Pre ďalší rozvoj fakulty je dôležité aj vypracovanie projektu rekonštrukcie starej budovy fakulty, ktorá vy sa mala realizovať v rámci projektu zo štrukturálnych fondov EÚ ACCORD.

Na záver svojho vystúpenia prof. Šajbidor poďakoval všetkým členom vedenia fakulty, členom kolégia dekana, členom akademického senátu fakulty, pracovníkom dekanátu, predstaviteľom odborovej organizácie fakulty, zástupcom študentov a všetkým zamestnancom fakulty za spoluprácu a podporu pri realizácii aktivít fakulty. Pozdvihol čašu vína a pripil si so všetkými na ďalšie úspechy fakulty.

V diskusných vystúpeniach predseda akademického senátu FHCPT, prof. Lukeš a predsedníčka Fakultnej odborovej organizácie doc. Reháková poďakovali pánovi dekanovi a celému odchádzajúcemu vedeniu za korektnú a konštruktívnu spoluprácu. Prof. Bobrík sa vedeniu poďakoval za zachovanie kontinuity vo vedení fakulty a za to, že nezabúdali na ľudského činiteľa, ktorého si vážili a vedeli oceniť jeho kvalitu.

Záverom pán dekan zaželal všetkým krásne vianočné sviatky a novému vedeniu veľa zdaru pri plnení náročných úloh, ktorých plnenie čaká fakultu už v najbližšom období.

 

Text a foto: Miroslav Hutňan