Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Tohtoročné stretnutie zamestnancov a študentov s vedením fakulty sa konalo v atmosfére blížiacich sa Vianoc   15. decembra 2017. Jeho cieľom bolo, tak ako po minulé roky, informovať o dosiahnutých výsledkoch fakulty v odchádzajúcom roku a o úlohách, ktoré nás čakajú v roku nasledujúcom.

V úvode stretnutia privítal prítomných dekan fakulty, prof. Šajbidor, zaželal im všetko dobré k nadchádzajúcim sviatkom a k novému roku. Začiatok svojho vystúpenia venoval návrhu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na rozdelenie dotácií pre vysoké školy. V tomto návrhu je zrejmý mierny percentuálny pokles pre technické univerzity a významný nárast napr. pre umelecké VŠ (VŠMU, VŠVU). Nie je celkom jasné, či má tento trend naznačovať preferenciu podpory VŠ našim ministerstvom. Medzi hlavné úlohy, ktorým sa venovala fakulta v tomto roku a ktoré budú nosné aj v budúcom roku patria – zvýšenie záujmu o štúdium na FCHPT, zlepšenie výsledkov vo vede a výskume, stabilizácia pracovných pozícií mladých tvorivých pracovníkov, skvalitnenie pedagogickej činnosti a rozvoj a obnova majetku fakulty. Najdôležitejšími ukazovateľmi vo vede a výskume sú počet karentovaných publikácií a počet domácich a zahraničných projektov s ich finančným prínosom. Dôležitou úlohou je nájsť mechanizmus pre ich zvýšenie. Fakulte sa stále nedarí znižovať priemerný vek zamestnancov vo všetkých ich kategóriách. Je zložité, nájsť v súčasných finančných podmienkach motiváciu, ktorá by mladých pracovníkov presvedčila aby sa venovali akademickej dráhe.

Pani prodekanka, doc. Bakošová, informovala o výsledkoch pedagogickej a vzdelávacej činnosti. Hlavným problémom je dlhodobo klesajúci záujem stredoškolákov o štúdium na našej fakulte a s tým súvisiaci klesajúci trend v počte prijatých uchádzačov. Alarmujúca je tiež nízka úspešnosť štúdia v bakalárskom stupni. S cieľom jej zvýšenia boli prijaté konverzné štvorročné študijné programy bakalárskeho stupňa, ktoré by v prvom ročníku umožnili študentom doplniť si vedomosti potrebné k ďalšiemu úspešnému štúdiu. Pani prodekanka pokračovala aj informáciami o inžinierskom a doktorandskom štúdiu, o úspešnej Študentskej vedeckej konferencii a o aktivitách celoživotného vzdelávania.

Pán prodekan, prof. Gatial, informoval o výsledkoch vedeckovýskumnej činnosti. Po poklese publikačnej činnosti v minulom roku, ktorý bol spôsobený podmienkami rekonštrukcie novej budovy fakulty, je zrejmý jej opätovný nárast. Riešených bolo 165 projektov z národných aj medzinárodných zdrojov v celkovej výške takmer 2,2 mil. Eur. Tento finančný objem približne zodpovedá obdobiam, v ktorých neboli riešené projekty zo štrukturálnych fondov. Kým v r. 2015 bola najväčšia časť finančných prostriedkov z projektov podporovaných štrukturálnymi fondmi, v r. 2016 bol najväčší podiel prostriedkov z APVV.

Stavu v oblasti investícií, rozvoja a obnovy majetku fakulty sa vo svojom vystúpení venoval pán prodekan, prof. Jelemenský. Bola uskutočnená obnova prednáškových miestností, hlavného poschodia v starej budove FCHPT, výmena data projektorov v prednáškových miestnostiach CH11 – CH17, rekonštrukcia hygienických zariadení v bloku A na I. a II. poschodí a inštalácia klimatizácie v miestnostiach vedeckej rady a akademického senátu. Celkom boli vykonané práce v objeme 129 295,- Eur. Významným aktivitou je aj likvidácia zdroja žiarenia na pracovisku v Trnávke, na ktorej sa podieľala STU sumou 150000,- Eur a fakulta sumou 27655,- Eur. Prof. Jelemenský uviedol aj ďalšie aktivity, ktoré prispeli k celkovému rozvoju a obnove majetku fakulty a týkali sa rekonštrukcie kuchyne, jedálne a bývalého bufetu, ktoré investične pokryl nájomca týchto objektov. Nová kuchyňa disponuje modernou technológiou a spĺňa všetky hygienické požiadavky a boli vytvorené dôstojne priestory pre stravovanie študentov a zamestnancov – prevádzky „Akademica“ a „Chemica“. Prof. Jelemenský zdôraznil, že zveľaďovanie a modernizácia priestorov fakulty má význam aj pre zvýšenie záujmu študentov o štúdium na FCHPT.

Po vystúpeniach členov vedenia fakulty nasledovala diskusia, v ktorej sa preberali témy ako administratívne zaťaženie výskumných pracovníkov, ktorého odstránenie by mohlo pomôcť zvýšeniu publikačnej činnosti, rozpočet a infraštruktúra fakulty, zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov či rekonštrukcia starej budovy.

Stretnutie zakončil prof. Šajbidor, ktorý ešte raz zaželal všetkým pekné sviatky a v novom roku pevné zdravie a veľa úspechov v rodinnom aj pracovnom živote.

Autor a foto: M. Hutňan