Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

O Z N Á M E N I E

 

Dekan Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU vyhlasuje začatie prijímacieho konania na doktorandské štúdium v dennej a externej forme v akademickom roku 2006/2007 v nasledujúcich študijných programoch :

Č. štud.odb.

názov štud,programu

4.1.11

Chemická fyzika

4.1.15

Anorganická chémia

4.1.16

Organická chémia

4.1.17

Analytická chémia

4.1.18

Fyzikálna chémia

4.1.19

Makromolekulová chémia

4.1.21

Teoretická a počítačová chémia

4.1.22

Biochémia

4.2.7

Mikrobiológia

5.2.14

Automatizácia

5.2.17

Chemické inžinierstvo

5.2.19

Anorganická technológia a materiály

5.2.20

Organická technológia

5.2.20

Technológia palív

5.2.21

Technológia polymérnych materiálov

5.2.22

 Chémia a technológia požívatín

5.2.22

Výživa a ochrana zdravia

5.2.25

Biotechnológie

5.2.25

Medicínske inžinierstvo

 

Uchádzač o doktorandské štúdium musí mať ukončené VŠ vzdelanie druhého stupňa (Ing., Mgr.). Prihlášky na doktorandské štúdium ako i informácie o témach dizertačných prác a o podmienkach prijatia je možné získať na referáte pre doktorandské štúdium FCHPT STU, Radlinského 9, 812 37 Bratislava, denne od  9.00 hod. do 11.30 hod (č. tel. 02/59325 107), resp. na príslušných katedrách.

Prihláška a témy dizertačných prác sú uverejnené aj na internetovej stránke fakulty

Prihláška (.xls) - Témy dizertačných prác (.doc) 

Prihlášky na štúdium treba odovzdať  do 19. 5. 2006  na referát DrŠ FCHPT STU.

K prihláške je potrebné priložiť životopis, overené fotokópie o VŠ vzdelaní, súpis publikovaných prác a ostatných výsledkov odbornej činnosti.

Prijímacie pohovory sa uskutočnia dňa 9. 6. 2006. Každý uchádzač obdrží písomnú pozvánku s upresňujúcimi pokynmi.

 

 

Prof. Ing. Dušan Bakoš, DrSc.

dekan FCHPT STU