Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Odpočet činnosti vedenia FCHPT za rok 2013 - prezentácia

Dňa 12.12.2013 sa uskutočnilo tradičné stretnutie, na ktorom vedenie FCHPT STUprezentovalo zamestnancom a študentom fakulty výsledky jeho činnosti za rok 2012 a hlavné úlohy na rok 2013. Činnosť vedenia bola rozdelená, tak ako po minulé roky, na financie a personálnu politiku, vzdelávanie, vedu a výskum a investície, rozvoj a obnovu majetku.

Prítomných privítal dekan fakulty, prof. Šajbidor, ktorý uviedol aj prvú oblasť - oblasť financií a personálnej politiky. Najväčšiu časť rozpočtových prostriedkov tvoria mzdy zamestnancov fakulty. Naďalej platí systém prideľovania mzdových prostriedkov (najmä osobných príplatkov) a prostriedkov na tovary a služby na ústavy na základe pedagogických a vedeckovýskumných výkonov ústavov. Tento systém motivuje jednotlivé ústavy k zlepšeniu ich činnosti. Vyhodnotenie pedagogických a vedeckovýskumných výkonov dáva predstavu tak o aktivite jednotlivých ústavov ako aj o aktivite oddelení v rámci ústavov. Zaujímavé je porovnanie podielu tarifných platov a podielu výkonov ústavov. V ideálnom prípade by mali byť tieto podiely rovnaké. Realita je však taká, že niektoré ústavy majú podiely na výkone podstatne vyššie ako sú ich podiely na tarifných platoch, u niektorých ústavov je to naopak. Prof. Šajbidor zdôraznil, že pravidlá hodnotenia pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti a delenia finančných prostriedkov podľa nich nie sú nemenné a vedenie je prístupné k ich racionálnym úpravám.

Oblasti vzdelávania sa venovala prodekanka doc. Bakošová. Hlavné úlohy v tejto oblasti boli príprava na komplexnú akreditáciu v r. 2014, internacionalizácia štúdia (akreditácia „eurobakalár“ pre študijný program Chémia, medicínska chémia a materiály, podpora mobilít študentov) a zabezpečenie študijnou literatúrou. Doc. Bakošová predstavila 5 bakalárskych, 12 inžinierskych a 17 doktorandských študijných programov pripravenýchpre komplexnú akreditáciu. Informovala prítomných o stave prijímania študentov na našu fakultu a počte študentov študujúcich na našej fakulte. Súčasný stav počtu študentov vo všetkých troch stupňoch univerzitného vzdelávania je 2385. Počet študentov má už štvrtým rokom vzrastajúcu tendenciu. Takisto vzrastajúcu tendenciu má aj počet prác a účastníkov Študentskej vedeckej konferencie, o ktorú je záujem aj z iných fakúlt na Slovensku aj v Čechách. Doc. Bakošová sa dotkla aj ďalších tém ako je činnosť klubu talentovaných študentov Sokrates, celoživotného vzdelávania, nových vnútorných predpisov v oblasti vzdelávania, ktoré boli schválené Akademickým senátom FCHPT a podpora študentov. Medzi úlohy vedy a výskumu (VaV), o ktorých hovoril prodekan prof. Gatial, patrilo zachovanie vysokého štandardu VaV na FCHPT, vypracovanie nových kritérií pre habilitačné a inaguračné konania, udržanie najlepších doktorandov, získavanie väčšieho množstva medzinárodných projektov, zvýšenie podielu financovania FCHPT z VaV a zlepšenie spolupráce s praxou (výskumné HZ, licenčné zmluvy, patenty). Prof. Gatial sumarizoval stav počtu riešených národných aj medzinárodných projektov a objem financií, ktorý predstavujú. Hovoril aj o pravidlách pre hodnotenie vedecko-výskumných výkonov ústavov a oddelení, o zmenách, ktoré sa udiali vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 456 o evidencii publikačnej činnosti a o stave publikačnej činnosti na FCHPT k 6.12.2013. Medzi najdôležitejšie úlohy, ktoré nás čakajú v budúcom roku patri úlohy, týkajúce sa Univerzitného vedeckého parku STU. Úlohami v oblasti sa investícií, rozvoja a obnovy majetku sa zaoberal prodekan prof. Jelemenský. Medzi úlohy, ktoré nás v budúcom roku čakajú v tejto oblasti patrí budovanie Univerzitného vedeckého parku STU – Centrum s cieľom posilnenia excelentných pracovísk fakulty a zveľadenia ich infraštruktúry. Na obnovu obalového plášťa fakulty je v tomto projekte vyčlenených 8 600 000 Eur a na nákup laboratórneho nábytku 670 000 Eur. Ďalej je to obnova prístrojového vybavenia ústavov z prostriedkov získaných z riešenia vedeckých grantov a projektov s priemyselnou sférou, rekonštrukcia posluchární v starej a novej budove v súlade s finančnými možnosťami fakulty a vypracovanie pravidiel dotácie na teplo, elektrickú energiu a vodu pre jednotlivé pracoviská FCHPT. Pripravuje sa rekonštrukcia 6. poschodia v starej budove a rekonštrukcia interiérov účelového zariadenia vo Vyhniach ako školiaceho a rekreačného zariadenia s celoročnou prevádzkou. Rekonštrukcia vVyhniach by mala byť hradená z prostriedkov, získaných z odpredaja účelového zariadenia v Harmónii, ktorý v súčasnosti prebieha.

Po vystúpeniach členov vedenia fakulty dostal slovo predseda Akademického senátu FCHPT prof. Lukeš, ktorý informoval prítomných o činnosti Akademického senátu FCHPT a Akademického senátu STU v roku 2013.

Pred diskusiou informoval prof. Šajbidor o stave príprav štátneho rozpočtu, podľa ktorého bude dotácia pre STU nižšia asi o 5 %. Predstavitelia našej fakulty už na rôznych fórach oficiálne protestovali proti tomuto stavu.

Témy v nasledujúcej diskusii boli rôznorodé. Týkali sa napr. novelizácie vyhlášky o evidencii publikačnej činnosti, podľa ktorej nie je účasť na vedeckých konferenciách vôbec hodnotená; zatrieďovania konferencií na domáce a zahraničné, pričom racionálnejšie by bolo delenie na národné a medzinárodné; hodnotenia vedecko-výskumnej činnosti nielen za ústav resp. oddelenie, ale aj na jedného tvorivého pracovníka. Mnohé z príspevkov sa týkali hodnotenia pedagogických a vedeckovýskumných výkonov. Vyplynulo z nich, že pracovníci FCHPT si uvedomujú, že toto hodnotenie je významným nástrojom motivácie činnosti ústavov, oddelení aj jednotlivých pracovníkov.

Na záver stretnutia sa prof. Šajbidor v mene celého vedenia poďakoval pracovníkom fakulty a študentom za spoluprácu pri napĺňaní náročných úloh fakulty a zaželal im príjemné prežitie vianočných sviatkov a všetko dobré do nového roku.