Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Príspevok TA3 pri príležitosti vzniku Katedryikla Katedra chemického inžinierstva STU Čítajte viac: http://www.ta3.com/clanok/1005849/pred-patdesiatimi-rokmi-vznikla-katedra-chemickeho-inzinierstva-stu.htmlpäťdesiatimi rokmi vznikla Katedra chemického inžinierstva STU Čítajte viac: http://www.ta3.com/clanok/1005849/pred-patdesiatimi-rokmi-vznikla-katedra-chemickeho-inzinierstva-stu.html

Oslavujeme 60. výročie vyučovania chemického inžinierstva a 50. výročie založenia Katedry chemického inžinierstva na Slovensku. Sú to významné výročia a čas ukázal, že chemické inžinierstvo tvorí významnú súčasť výchovy a vzdelávania študentov na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie a napomáha úspešnému uplatneniu absolventov v praxi.

Základy Chemického inžinierstva majú v študijných plánoch všetky študijné odbory na Fakulte a to robí absolventov Fakulty výnimočnými v slovenských podmienkach, dáva všetkým absolventom nástroj na analýzu technických problémov a ich riešenie nielen v chemickom a potravinárskom, ale aj vo farmaceutickom priemysle, riadení výrob, firiem a podobne.  

Katedra, teraz Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva, vychováva chemických inžinierov vo všetkých troch stupňoch vzdelávania, bakalárskom, inžinierskom aj doktorandskom. Za desiatky rokov existencie Katedra vychovala viac ako 700 chemických inžinierov, ktorí absolvovali štúdium pod rôznymi názvami, ale základ vždy tvorili predmety, ktoré sú kľúčové pre profil chemického inžiniera. Prirodzený vývoj skladby a obsahu predmetov za spomínané obdobie súvisí s vývojom obsahu chemického inžinierstva, s rozvojom nástrojov, ako sú napríklad simulačné programy, ktoré sa používajú pri riešení technických problémov, pri analýze a predpovedaní správania sa systémov, či už pre potreby návrhu procesov a zariadení, alebo posudzovaní ich bezpečnosti. Štruktúra predmetov sa menila aj s vývojom potrieb praxe. Stále viac sa obsah chemického inžinierstva posúva od makrosystémov (veľkotonážne technológie) do mikrosystémov (mikroštruktúrované systémy, medicínske inžinierstvo), do aplikácií v biotechnológiách, využívaní alternatívnych surovín pre výrobu materiálov alebo energie. Tento fakt prirodzene ovplyvňuje aj zameranie výskumu a pedagogického procesu.

Absolventi špecializácie či študijného odboru Chemické inžinierstvo sú stále vyhľadávaní aj doma aj v zahraničí, v pozíciách, ktoré súvisia priamo s technológiou alebo výrobou, ale aj vo výskume, vývoji, v projekčných firmách, ale aj v manažérskych pozíciách.