Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Predseda komisie pre obhajoby DDP vo vednom odbore 010307 Chemická fyzika v zmysle ustanovení vyhlášky č. 65/1977 Zb. o konaní pri udeľovaní vedeckých hodností, v znení neskorších predpisov vykonaných vyhl. SKVH č. 302/1990 Zb. oznamuje, že

dňa 15. novembra 2011 o 13.00 hod.

sa v zasadacej miestnosti Vedeckej rady FChPT STU (1. posch., blok C, č. dv. 154), Radlinského 9, Bratislava uskutoční obhajoba doktorskej dizertačnej práce

 

doc. Ing. Vladimír L U K E Š A, PhD.,
docenta Ústavu fyzikálnej chémie a chemickej fyziky FChPT STU v Bratislave.

Názov práce
"Kvantovochemické štúdium štruktúry a fyzikálnych vlastností systémov stabilizovaných van der Waalsovými interakciami"

Odbor
010307 Chemická fyzika

Oponenti
RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc. (ÚOCHB AV ČR, Praha)
Prof. RNDr. Vladimír Kellö, DrSc. (PríF UK, Bratislava)
Prof. Ing. Vladimír Kvasnička, DrSc. (FIIT STU, Bratislava)
Prof. Ing. Milan Remko, DrSc. (FarF UK, Bratislava)

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na referáte vedeckovýskumnej činnosti Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. Vaše otázky alebo pripomienky môžete zaslať na adresu fakulty.