Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Predseda komisie pre obhajoby DDP vo vednom odbore 010401 Analytická chémia v zmysle ustanovení vyhlášky č. 65/1977 Zb. o konaní pri udeľovaní vedeckých hodností, v znení neskorších predpisov vykonaných vyhl. SKVH č. 302/1990 Zb. oznamuje, že dňa 11. novembra 2010 o 11.00 hod. sa v zasadacej miestnosti vedeckej rady FChPT STU (1. posch., blok C, č. dv. 154), Radlinského 9, Bratislava uskutoční obhajoba doktorskej dizertačnej práce

doc. Ing. Ernesta B E I N R O H R A, CSc.,
docenta Ústavu analytickej chémie FChPT STU v Bratislave.

Názov práce
"Príspevok k využitiu prekoncentračných metód a prietokových systémov pre stopovú a ultrastopovú analýzu"

Odbor
010401 Analytická chémia

Oponenti
Prof. RNDr. Jiří Barek, CSc. (PF UK Praha)
Prof. Ing. Karol Flórián, DrSc. (HF TU Košice)
Prof. Ing. Eduard Plško, DrSc. (dôchodca)
Prof. Ing. Karel Vytřas, DrSc. (FCHT UP Pardubice)

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na referáte vedeckovýskumnej činnosti Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. Vaše otázky alebo pripomienky môžete zaslať na adresu fakulty.