Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

O Z N Á M E N I E
O KONANÍ INAUGURAČNEJ PREDNÁŠKY

Predseda vedeckej rady FCHPT STU v zmysle § 4, ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, Radlinského 9, v miestnosti č. 154, 1.posch., blok "C" sa dňa

10. marca 2009 o 13:00

na zasadnutí vedeckej rady FCHPT STU uskutoční verejná inauguračná prednáška

doc. Ing. Jaromíra H A V L I C U, DrSc.,

docenta Fakulty chemickej VUT v Brne na tému:

VEĽKOTONÁŽNE SPRACOVANIE NIEKTORÝCH SEKUNDÁRNYCH SUROVÍN