Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Radlinského 9, 812 37 Bratislava


O Z N Á M E N I E

O KONANÍ INAUGURAČNEJ PREDNÁŠKY

Predseda vedeckej rady FCHPT STU v zmysle § 4, ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, Radlinského 9, v miestnosti č. 154, 1.posch., blok "C" sa dňa

20. marca 2012 o 13.00 h

na zasadnutí vedeckej rady FCHPT STU uskutoční verejná inauguračná prednáška

doc. Ing. Ľudovíta J E L E M E N S K É H O, DrSc.,

docenta Ústavu chemického a environmentálneho inžinierstva FCHPT STU na tému:

„CHEMICKO-INŽINIERSKA ANALÝZA ZDROJOV NEBEZPEČENSTVA V CHEMICKÝCH TECHNOLÓGIÁCH“

 


SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Radlinského 9, 812 37 BratislavaO Z N Á M E N I E

O KONANÍ INAUGURAČNEJ PREDNÁŠKY

Predseda vedeckej rady FCHPT STU v zmysle § 4, ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, Radlinského 9, v miestnosti č. 154, 1.posch., blok "C" sa dňa

20. marca 2012 o 14.00 h

na zasadnutí vedeckej rady FCHPT STU uskutoční verejná inauguračná prednáška

doc. Ing. Milana  P O L A K O V I Č A, PhD.,

docenta Ústavu chemického a environmentálneho inžinierstva FCHPT STU na tému:

„PRODUKCIA FRUKTOOLIGOSACHARIDOV – OD VÝVOJA KMEŇA K TECHNICKOEKONOMICKEJ ANALÝZE VÝROBY“