Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Radlinského 9, 812 37 Bratislava

 

O Z N Á M E N I E

O KONANÍ VEREJNEJ HABILITAČNEJ PREDNÁŠKY A OBHAJOBY HABILITAČNEJ PRÁCE

 

V zmysle § 1, ods. 14 vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor Vám oznamujem, že na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, Radlinského 9, v miestnosti č. 154, 1. posch., blok "C" sa dňa

 

18. apríla 2007 o 13.00 h

 

uskutoční habilitačná prednáška

 

Ing. Vladimíra B U K O V S K É H O, CSc.,

 

samostatného vedeckého pracovníka Slovenskej národnej knižnice v Martine na tému:

 

„VLASTNOSTI DREVITÉHO PAPIERA PO DEACIDIFIKÁCII S METYL METOXYMAGNÉZIUMKARBONÁTOM“

 

a obhajoba habilitačnej práce „Vlastnosti drevitého papiera po deacidifikácii s metyl metoxymagnéziumkarbonátom v nevodnom prostredí“.