Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Radlinského 9, 812 37 Bratislava
O Z N Á M E N I E


O KONANÍ VEREJNEJ HABILITAČNEJ PREDNÁŠKY A OBHAJOBY HABILITAČNEJ PRÁCEV zmysle § 1, ods. 14 vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamujeme, že na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, Radlinského 9, v miestnosti č. 154, 1. posch., blok "C" sa dňa


16. novembra 2005 o 13.30 h


uskutoční habilitačná prednáška


Ing. Ľudmily Č E R N Á K O V E J, CSc.,


vedeckej pracovníčky Katedry plastov a kaučuku FChPT STU na tému:


FYZIKÁLNO-CHEMICKÁ MODIFIKÁCIA POLYMÉRNYCH POVRCHOV S VYUŽITÍM PLAZMY“


a obhajoba habilitačnej práce „Modifikácia polymérnych povrchov funkcionalizáciou“.